حذف نیکل، کروم و سرب از خاکهای آلوده به نفت خام با استفاده ازسورفکتنت زیستی ساپونین

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اهر- دانشکده مهندسی شیمی- گروه بیوتکنولوژی

2 دانشجوی دکترای گروه مهندسی شیمی، واحد اهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اهر، ایران

3 بابل، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، دانشکده مهندسی شیمی

4 گروه مهندسی شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر، اهر، ایران

چکیده

خاک آلوده به نفت خام سنگین علاوه بر اینکه زندگی گیاهان و جانوران خاکی را تحت تأثیر قرار میدهد بلکه زندگی آبزیان را نیز در معرض خطر قرار میدهد. فلزاتی مثل نیکل، کروم، سرب، وانادیوم و کادمیوم در فرایندهای استخراج نفت خام وارد خاک شده و به این ترتیب اثرات مخرب زیست محیطی با خود به دنبال دارد. در این تحقیق حذف فلزات سنگین سرب، نیکل و کروم از خاک آلوده به نفت خام توسط سورفکتنت زیستی ساپونین بررسی شد. نتایج نشان داد با افزایش غلظت ساپونین درصد حذف فلزات افزایش پیدا کرد. به طوریکه در غلظتg/l3 از ساپونین بازده حذف فلز نیکل، کروم و سرب به ترتیب 73% ، 58% و 43% بود. هنچنین افزایش pH تا 10 و دما تا ºC75 اثر منفی بر بازده حذف فلزات داشت. همچنین نتایج نشان داد شرایط بهینه برای حذف فلزات نیکل، کروم و سرب دمای ºC25، pH برابر عدد 4 و غلظت بیوسورفکتنت زیستی ساپونین g/l3 می باشد. در مقایسه با سورفکتنت شیمیایی SDS در شرایط بهینه و در مش بزرگ با سایزµm850 بازده ساپونین بیشتر از SDS برای فلزات نیکل و کروم بود. با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق میتوان از سورفکتنت زیستی ساپونین بجای استفاده از سورفکتنت های شیمیایی از منظر فرایند های زسیت محیطی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات