سنتز مشتق‌های بنزیلیدین بیس (‌4- هیدروکسی‌کومارین‌) با استفاده از نـانو کامپوزیت پلیمری

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد لامرد، شهر لامرد

2 گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد، شهر لامرد

چکیده

:در این مطالعه نانو کامپوزیت پلیمری بر پایه 2-آمینو‌فنول و تارونه نخل به‌عنوان یک کاتالیزور مؤثر و ارزان معرفی شده است و با موفقیت برای سنتز مشتق‌های بنزیلیدین بیس (‌4-هیدروکسی‌کومارین‌) استفاده شد. جهت تعیین مشخصات ساختاری کاتالیزور از تکنیک میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) استفاده شده است.
اخیراً مشتق‌های (بنزیلیدین) بیس (‌4-هیدروکسی‌کومارین‌) که دسته‌ی مهمی از ترکیبات هتروسیکل را شامل می‌شوند، به دلیل خواص بیولوژیکی و دارویی سودمند بسیار مورد توجه قرار گرفته‌اند. در این پژوهش، روشی نوین و کارآمدی جهت سنتز این ترکیبات بر پایه‌ی واکنشی میان 4- هیدروکسی‌کومارین و آلدهید‌های آروماتیک مختلف با استفاده از نانو کامپوزیت پلیمری بر پایه ی 2-آمینو‌فنول و تارونه نخل به‌عنوان کاتالیزوری ناهمگن با بازده بسیار خوب (84 تا 99 درصد) و در زمان‌های بسیار کوتاه (2 تا 5 دقیقه) در حلال اتانول و آب (%50) شرح داده شده است.

کلیدواژه‌ها