مروری برطراحی، شبیه‌سازی و آنالیز فنی و اقتصادی تولید سوخت زیستیِ بوتانول

نوع مقاله: مروری

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان

2 دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی شیمی، دانشگاه اصفهان

چکیده

: در حال حاضر استفاده از بوتانول زیستی، به عنوان یک جایگزین مناسب برای سوخت‌های فسیلی مورد توجه قرار گرفته است. برخی از ویژگی‌های مهم بوتانول مانند قابلیت اختلاط‌پذیری با بنزین با هر نسبت، ارزش گرمایی بالا و غیرقابل‌حل بودن در آب، باعث برتری آن نسبت به سایر سوخت‌های زیستی مانند اتانول شده است. بوتانول زیستی تاکنون تنها در مقیاس آزمایشگاهی تولید شده و رقابت‌پذیری آن در مقیاس صنعتی، هنوز با چالش‌های متعددی رو‌به‌رو است. در این پژوهش، جدیدترین تحقیقات صورت گرفته در راستای طراحی و شبیه‌سازی بخش‌های مختلف فرآیند تولید بوتانول بررسی شده و آنالیز فنی و اقتصادی آن‌ها ارائه شده است. تحقیقات گسترده‌ای در راستای تولید بوتانول از مواد لیگنوسلولزی به عنوان یک ماده اولیه‌ی ارزان قیمت،که رقیبی هم برای منابع غذایی محسوب نمی‌شوند، انجام شده و ادامه دارد. با این‌حال نتایج ارائه شده نشان می‌دهد، هزینه‌ی تولید بوتانول از مواد اولیه غیرلیگنوسلولزی کمتر از مواد لیگنوسلولزی می‌باشد؛ همچنین نتایج نشان می‌دهد که با بهبود پارامترهای موثر بر فرآیند همچون شرایط پیش‌فرآوری، روش تخمیر، تغییر در عملکرد باکتری، میزان بازیابی بوتانول از محیط تخمیر و نحوه‌ی خالص سازی محصول، می‌توان اقتصاد تولید بوتانول از مواد لیگنوسلولزی را بهبود بخشید.

کلیدواژه‌ها