تبدیل متیل کتون‌ها به استرهای مختلف با شکستن پیوند کربن-کربن به کمک ید ملکولی

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

چکیده

در این کار تحقیقاتی یک سیستم جدید برای استری شدن اکسیداسیونی متیل کتون‌ها ارائه شده است. در این سیستم از ید و DBU بعنوان یک سیستم ساده استفاده شده و با شکستن پیوند کربن-کربن، استر به وجود آمده است. این واکنش در دمای اتاق و مدت زمان کوتاه انجام شده است. در این روش متیل کتون‌های مختلف با الکل‌های نوع اول و دوم وارد واکنش شده و محصول را با راندمان خوب تولید کردند. همچنین بررسی واکنش نشان داد که یدوفرم نیز به عنوان محصول جانبی در این واکنش تولید می‌شود. این مشاهده مشخص کننده این است که مرحله اول در مکانیسم واکنش شامل یددار شدن در موقعیت آلفا متیل کتون می‌باشد.

کلیدواژه‌ها