مطالعه طرح های بهینه سازی شبکه آب یک واحد صنعتی فرآیندی به منظور کاهش مصرف آب: مقایسه رویکرد استفاده مجدد مستقیم و احیا-استفاده مجدد

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کرسی یونسکو در بازیافت آب، دانشکده مهندسی شیمی، پردیس فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 شرکت پالایش نفت شیراز

چکیده

در این پژوهش شبکه آب یک واحد صنعتی فرآیندی به منظور کاهش مصرف آب در این واحد صنعتی بهینه سازی شده است. در مرحله اول شبکه توزیع آب و بخار واحد صنعتی به دست آمده و شبکه به صورت مدل شدت جریان ثابت مورد ارزیابی قرار گرفته است. همچنین شش آلاینده COD، TSS، Oil، TDS، H2S و NH3 به عنوان آلاینده های محدود کننده در نظر گرفته شده اند. در مرحله بعد یعنی تعیین حداقل مصرف آب و تولید پساب و اصلاح شبکه، دو رویکرد استفاده مجدد مستقیم و احیا-استفاده مجدد به کار گرفته شده است. با بکارگیری رویکرد استفاده مجدد مستقیم میزان کاهش مصرف آب %1/79 به دست آمده است. در ادامه با استفاده از واحد تصفیه پساب جهت احیای جریان منابع، پس از انجام بهینه سازی ریاضی، میزان کاهش مصرف آب هیچ تغییر محسوسی در مقایسه با رویکرد استفاده مجدد مستقیم نداشته است. علت این امر بالا بودن TDS خروجی از واحد احیا است. در ادامه با استفاده از یک سیستم غشایی به منظور کاهش TDS خروجی واحد تصفیه پساب، میزان کاهش مصرف آب %35/26 خواهد بود

کلیدواژه‌ها