تحلیل اگزرژی و اگزرژی-اقتصادی سیکل رنکین آلی با محرک انرژی خورشیدی با استفاده از مواد تغییر فاز در تانک ذخیره‌سازی

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شاهرود

2 دانشکده فنی مهندسی ،دپارتمان مهندسی مکانیک، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد

چکیده

چرخه رانکین آلی تکنولوژی مناسب برای تبدیل منابع حرارتی باکیفیت پایین به الکتریسیته است. در این تحقیق سیکل رنکین آلی با محرک کلکتور لوله خلأ خورشیدی شبیه‌سازی و از منظر انرژی، اگزرژی و اگزرژی-اقتصادی موردبررسی قرارگرفته است سپس موارد مختلف ازجمله دما و فشار ورودی به توربین، اختلاف دمای پینچ اواپراتور سیکل آلی و شار خورشیدی ارزیابی شد. نتایج حاصله نشان می‌دهد که بازده انرژی و اگزرژی به ترتیب 45.2 و 9.7 و مقدار کار خروجی و بازگشت‌ناپذیری نیز 51.5 و 1291.8 کیلووات می‌باشد. کلکتور خورشیدی و مخزن ذخیره به دلیل بالا بودن نرخ هزینه ابتدایی و تخریب، مهم‌ترین اجزاء از منظر اگزرژی اقتصادی می‌باشند. نتایج تحلیلی حاکی از آن است که با افزایش دمای اواپراتور تأثیر مثبت بر عملکرد سیکل داشته و افزایش دمای پینچ تأثیر منفی بر عملکرد سیستم دارد در بحث اقتصادی، افزایش دمای اواپراتور و دمای پینچ منجر به کاهش نرخ هزینه‌ی کلی می‌شود. همچنین تغییر شار خورشیدی، موجب بهبود عملکرد سیستم از دیدگاه اگزرژی-اقتصادی شده و افزایش بازده انرژی و اگزرژی را در پی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات