بررسی خواص ساختاری و مغناطیسی نانوساختــار سه لایه ای Fe/Al/Fe بر روی سیلیسیوم

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی پژوهشکده علوم‌پایه، گروه فیزیک،جهاد دانشگاهی، اراک، ایران

چکیده

در این مقاله، نتایج مربوط به تغییرات ساختاری و خواص مغناطیسی چند لایه‌ای Fe/Al/Fe رشد یافته بر روی زیرلایه ی Si(100) مورد مطالعه قرار گرفته شد. نانو لایه های نازک به روش کندو پاش مگنترونی RF لایه نشانی شدند، نتایج آنالیز XRD نشان داد جهت ترجیهی سه لایه ای Fe/Al/Fe در راستای (200) می باشد. در ادامه بمنظور بررسی رفتار حرارتی در دماهای بالا در خلاء از دستگاه HT – XRD بین دماهای 26 تا به مدت 180 دقیقه استفاده شد. در پایان برای بررسی خواص مورفولوژی سطح و اندازه ذرات از آنالیزهای AFM و برای بررسی خواص مغناطیسی از آنالیز MFM و AGFMاستفاده شد.
در ادامه بمنظور بررسی رفتار حرارتی در دماهای بالا در خلاء از دستگاه HT – XRD بین دماهای 26 تا به مدت 180 دقیقه استفاده شد. در پایان برای بررسی خواص مورفولوژی سطح و اندازه ذرات از آنالیزهای AFM و برای بررسی خواص مغناطیسی از آنالیز MFM و AGFMاستفاده شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات