کاربردهای الگوریتم ژنتیک در بهینه سازی فرآیندهای مرتبط با مهندسی شیمی

نوع مقاله: مروری

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شاهرود

2 عضو هیات علمی دانشگاه گلستان

3 دانشگاه کاشان

چکیده

در علم مهندسی، واژه طراحی از دیدگاه افراد دارای تعاریف متفاوتی بوده و انتخاب ورودی‌های مناسب برای مدل در قسمتهای مختلف طراحی و مدلسازی فرآیندهای شیمیایی دارای جایگاه ویژه‌ای می باشد. الگوریتم ژنتیک از جمله روش هایی است که بکارگیری آن در کنار یک شبیه ساز ابزاری قدرتمند در بهینه سازی فرآیندهااست. با توجه به گسترش فراوان این روش در سال های اخیر و نتایج قابل توجه آن در زمینه های گوناگون مهندسی شیمی، در این مقاله به نحوه عملکرد روش مزبور و کاربردهای آن در زمینه های مختلف مرتبط با صنایع شیمیایی پرداخته می شود. در این پژوهش، میزان کارایی الگوریتم ژنتیک در بهینه سازی صنایع مرتبط با مهندسی شیمی از قبیل بهینه سازی راکتورهای همزن دار، طراحی کنترلر تجهیزات فرآیندی، بهینه سازی پارامترهای فرآیند غشایی، بهینه سازی سیستم های حرارتی و...بررسی شده است. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از قابلیت بالای الگوریتم ژنتیک در بهینه سازی فرآیندهای مرتبط با صنایع مهندسی شیمی ‌است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات