استفاده از روش پاسخ سطح و طراحی مرکب مرکزی در بهینه سازی قندسازی از ضایعات هرس درخت سپیدار در فرایند بیواتانول به روش هیدرولیز با اسید رقیق

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

عضوهیات علمی

چکیده

محدود بودن منابع سوختهای فسیلی و نیاز روزافزون به سوخت، آلودگی هوا و نیاز به سوختهای سبز باعث شده تا بیواتانول بعنوان بعنوان انرژی تجدید شونده مورد توجه قرار گیرد. این سوخت عمدتاً از گیاهان و محصولات زراعی تولید می‌گردد. به منظور تعیین پارامتر های موثر بر تولید شکر قابل تخمیر از هیدرولیز اسید رقیق ضایعات درخت سپیدار در فرایند بیواتانول از روش پاسخ سطح و طراحی مرکب مرکزی استفاده شده است. چوب درخت ابتدا با آب مقطر شسته شده و در معرض هوا و نور ‌خورشید خشک شده و توسط آسیاب دیسکی ارتعاشی تا 50 میکرومتر آسیاب و در پلاستیک های زیپ دار در هوای اتاق نگهداری شد و سپس در دماهای معین در محلول اسیدی در اتوکلاو به مدت تعیین شده حرارت داده شد. به جهت بررسی تاثیر سه متغیر اصلی غلظت اسید، دما و زمان بر روی شکر قابل تخمیر تولید شده دما در 3 سطح 140، 160، و 180 درجه سانتی‌گراد غلظت اسید در 3 سطح 5/0، 1 ، و 5/1 درصد و زمان در 3 سطح 5، 10، و 15دقیقه بعنوان پایه و ضریب6/0= α انتخاب شد. محلول پس از خروج از اتوکلاو صاف شده و با استفاده از آزمایشات کیفی مولیش، بارفورد و ریزرسینال محصول عمده گلوکز تشخیص داده شد. غلظت گلوکز با استفاده از روش لین انیون اندازه گیری و بوسیله یک معادله دو مجذوری مدل گردید. نتایج نشان داد که تولید گلوکز در محدوده تعریف شده بیشترتحت تاثیر توان دوم دما و سپس غلظت اسید وبه مقدار کمتر تحت تاثیرزمان است. در دما و غلظت بالای اسید و زمان متوسط می‌تواند بیشترین محصول گلوکز را تولید نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات