ساخت حسگر الکتروشیمیایی با استفاده از الکترود صفحه چاپی اصلاح شده با لیگاند شیف باز برای اندازه‌گیری همزمان هیدرازین و فنل

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

گروه شیمی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

چکیده

در این تحقیق ابتدا نانوکاتالیست ZnFe2O4 به روش هیدروترمال تهیه و سپس از این نانوکاتالیست جهت سنتز 4و'4-((E1و'E1)-((اکسی بیس(4و1-فنیلن))بیس(آزانیلیدین))بیس(متانیلیدین))دی فنل (4,4'-((1E,1'E)-OPAMD) در شرایط بهینه شده استفاده شد. سپس ساختار لیگاند تهیه شده بعد از جداسازی و خالص سازی با استفاده از طیف سنجی IR، 1H NMRو 13C NMR شناسایی شد. در مرحله بعد از آن به عنوان اصلاحگر برای ساخت حسگر الکتروشیمیایی جهت اندازه گیری همزمان هیدرازین و فنل استفاده شد. رفتار الکتروشیمیایی هیدرازین در سطح الکترود صفحه چاپی (SPE) اصلاح شده با استفاده از روش ولتامتری چرخه‌ای، ولتامتری پالس تفاضلی و کرونوآمپرومتری مورد مطالعه قرار گرفت. به علاوه، با استفاده از روش ولتامتری پالس تفاضلی، منحنی کالیبراسیون در محدوده‌ی غلظت 0/700-0/1 میکرومولار با حد تشخیص 07/0 میکرومولار حاصل شد. بعلاوه روش معرفی شده برای اندازه‌گیری هیدرازین و فنل در نمونه‌های آب مورد استفاده قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات