استخراج و پیش تغلیظ مقادیر در حد آثارکادمیم در نمونه‌های آبی زیست محیطی، بیولوژیکی ، غذایی و اندازه گیری با دستگاه جذب اتمی الکتروترمال

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه، مراغه، ایران

2 گروه شیمی دانشگاه پیام نور مراغه، مراغه، ایران

3 گروه شیمی، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی 3697-19395، تهران ایران

چکیده

در این مطالعه یک روش میکرواستخراج ساده، سریع، ارزان و کارا تحت عنوان میکرواستخراج قطره آلی شناور منجمد کمک شده با جریان گردابی (VAE-SFODME) در پیش تغلیظ و جداسازی مقادیر جزئی کادمیم از نمونه‌های آبی بررسی و مطالعه گردید. در این روش فلز کادمیم با لیگاند آمونیوم پیرولیدین دی تیو کاربامات (APDC) کمپلکس تشکیل می‌دهد و به فاز آلی 1- دودکانول استخراج می‌شود. بعد از جداسازی فاز، آنالیت غنی‌سازی شده توسط دستگاه اسپکتروسکوپی جذب اتمی الکتروترمال اندازه‌گیری می‌شود. استفاده از جریان گردابی باعث حذف حلال آلی پخش کننده گردید در ضمن با توزیع خوب ذرات ریز حلال استخراجی در محلول و با افزایش سطح تماس باعث افزایش کارایی استخراج و فاکتور تغلیظ گردید. حلال 1-دودکانول به دلیل نقطه ذوب مناسب و دانسیته پایین نسبت به آب به عنوان حلال استخراجی مناسب و کارا انتخاب گردید. پارامترهای تجربی مربوط به کارائی استخراج بررسی و مطالعه گردید. تحت شرایط بهینه (حلال استخراجی (1-دودکانول) Lµ 90، 5/2=pH، Lµ 12APDC ، زمان استخراج min 3، سرعت سانتریفوژ rpm 4000 به مدت min 2، بدون افزودن نمک و در دمای آزمایشگاه) حد تشخیص، حد تعیین، تکرارپذیری (درصد انحراف استاندارد نسبی برای پنج بار اندازه گیری مکرر) و فاکتور تغلیظ به ترتیب ng ml-1 58/0، ng ml-1 92/1، 97/0% و 96 بدست آمد. در ضمن جهت بررسی صحت روش برنامه‌ریزی شده نمونه‌های آبی زیست محیطی (آب تصفیه شده، آب شهری و آب رودخانه) و نمونه‌های بیولوژیکی شامل بزاق دهان و موی انسان و نمک با درجه غذائی با کادمیم در سطوح غلظتی 20 و ng ml-1 40 آلوده گردید، بازیابی نمونه‌های آلوده شده بسیار خوب و در محدودۀ 3/101- 5/94 درصد است. بنابراین روش پیشنهادی می‌تواند بطور موفقیت آمیز در نمونه‌های مختلف آبی، بیولوژیکی و غذایی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات