بهبود خواص مکانیکی لنت ترمز خودرو با استفاده از نانو کامپوزیت فنولیک – نانورس

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه مهندسی شیمی، تهران، ایران

2 گروه مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی جندی شاپور، دزفول، خوزستان، ایران

چکیده

در این پژوهش با استفاده از روش پلیمریزاسیون درجا و پراکنده سازی نانورس (مونت موریلونیت) در بستر رزین فنولیک لنت ترمزی تولید شده است که علاوه بر ترمز گیری روان و مطمئن، عمر بالایی نیز دارد. مقدار بهینه نانو رس %5/2 تعیین شد تا از کلوخه شدن نانورس و عدم توزیع یکنواخت آن در بستر رزین فنولیک و همچنین کاهش خواص مکانیکی لنت ترمز جلوگیری شود. با توجه به نتایج حاصل از آزمون های انجام شده، در دو فرمولاسیون لنت ترمز یکسان که یکی فاقد نانورس و دیگری دارای (%5/2) نانو رس است، به ترتیب تست خمش از 9/61 مگاپاسکال به 2/70 مگاپاسکال، سختی نمونه از 83 به 91 A) (shore ، تست سایش از7 -10×2308/4 به 7-10×8674/3 و ضریب اصطکاک از 228/0 به 232/0 تغییر کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات