مطالعه تجربی جذب کربن‌دی‌اکسید با استفاده از محلول آبی پتاسیم هیدروکسید

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علم و صنعت ایران

2 دانشگاه علم و صنعت ایران - دانشکده مهندسی شیمی

3 هیات علمی - دانشکده مهندسی شیمی - دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

تکنولوژی جذب شیمیایی به‌‌طور گسترده در صنعت، برای حذف پس از احتراق کربن‌دی‌اکسید و همچنین شیرین‌سازی گاز طبیعی مورد استفاده قرار می‌‌گیرد. برای رشد این روش، توسعه و شناسایی جاذب‌‌های بهینه به‌‌منظور جذب بیش‌‌تر و کاهش انرژی جذب، لازم می‌‌باشد. محلول‌‌های آبی هیدروکسیدهای فلزات قلیایی به دلیل نیاز به انرژی پایین و سازگاریشان با محیط زیست در مقایسه با جاذب‌‌های آمینی، مورد توجه محققان قرار دارند. در این تحقیق برای جذب کربن‌دی‌اکسید از پتاسیم هیدروکسید استفاده شده است. در آزمایش‌های جذب تأثیر دور همزن و دما بر روی میزان جذب کربن‌دی‌اکسید توسط محلول آبی پتاسیم هیدروکسید در یک راکتور هم‌‌زن‌‌دار مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج نشان داد که با افزایش دور همزن از rpm50 تا rpm150 میزان بارگیری، درصد جذب و شار انتقال جرم کربن‌دی‌اکسید به ترتیب 33%، 32% و 36% افزایش می یابند اما افزایش دور همزن بیش از این مقدار تأثیری بر میزان جذب نخواهد داشت. افزایش دما نیز در محدوده‌ی ºC22-65 با فشار 6 بار، غلظت 2/1 مول بر لیتر و دور همزن rpm150 انجام شد و مشاهده شد که افزایش دما تا نیمه‌های فرآیند جذب باعث افزایش بارگیری، درصد جذب و شار جذب کربن‌دی‌اکسید شده‌است اما میزان تعادلی این پارامترها با افزایش دما به میزان کمی کاهش یافت. در واقع با افزایش دما از ºC 22 به ºC 65 میزان بارگیری، درصد جذب و شار انتقال جرم تعادلی به ترتیب 15%، 2/4% و 13% کاهش یافتند.

کلیدواژه‌ها