نویسنده = مظفر مختاری مؤتمنی شیروان
مروری بر جنبه های ترمودینامیکی اسفنج های گرمانرم

دوره 36، شماره 3، آبان 1396، صفحه 1-20

مظفر مختاری مؤتمنی شیروان؛ محمد حسین نوید فامیلی