پیوندهای مفید

انجمن شیمی آمریکا


انجمن شیمی ایران


انجمن مهنسی شیمی ایران


پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران


پژوهشگاه پتروشیمی و پلیمر ایران


پژوهشگاه مواد و انرژی


جهاد دانشگاهی


ستاد توسعه فناوری نانو


مجله Applied Food Biotechnology


مجله Iranian Journal of Hydrogen & Fuel Cell (IJHFC)


موسسه آمریکایی مهندسان شیمی


نشریه Iranian Journal of Chemistry & Chemical Engineering(IJCCE)