کلیدواژه‌ها = پایداری
آنالیز دقت و پایداری مدل های گوناگون تقابل ذره ها در روش شبکه بولتزمن چند فازی

دوره 38، شماره 3، آبان 1398، صفحه 253-267

میلاد َشیربانی قزوینی؛ مصطفی ورمزیار؛ آرش محمدی


تأثیر درصد فلز فعال نیکل بر پایه آلومینا در فرایند ریفرمینگ خشک

دوره 37، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 145-154

الهه امیر؛ فرشته مشکانی؛ مهران رضایی


بررسی پایداری هیدرات متان در شرایط مختلف دما و فشار

دوره 30، شماره 1، اردیبهشت 1390، صفحه 63-70

سید محمود موسوی صفوی؛ مهرداد منطقیان؛ محسن وفایی سفتی