بررسی تأثیر پرکننده‌های معدنی بر ویژگی های مکانیکی و گرانروی گوگرد اصلاح شده

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

کرج، پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران (وابسته به جهاد دانشگاهی)

چکیده

استفاده از پودر گوگرد به دلیل قیمت پایین و دارا بودن ویژگی‌های خاصی از جمله خاصیت چسبانندگی و ضد خوردگی، به طور گسترده‌ا ی در صنایع ساختمانی توصیه شده است اما اصلاح گوگرد و بهبود ویژگی‌ های شیمیایی و مکانیکی آن از روش واکنش با اصلاح کننده‌ ها و اختلاط با پودرهای معدنی ضرورت دارد.در این پژوهش ابتدا، گوگرد اصلاح شده از واکنش گوگرد مذاب با افزودنی اولفینی تهیه شد. سپس از اختلاط آن با درصدهای گوناگون از پرکننده (فیلر) های سیلیس، میکا و تالک، نمونه ‌های چندسازه (کامپوزیت) ساخته شد. نمونه‌ ها تحت آزمون‌ های مکانیکی کششی، خمشی و فشاری قرار گرفتند. بررسی نتیجه‌ های آزمون‌ ها نشان داد بیشترین مقاومت خمشی و فشاری با نمونه ‌های چندسازه دارای 10 درصد تالک و مقاومت کششی با نمونه‌ه ای دارای 12درصد میکا ایجاد می‌ شود. همچنین مشخص شد افزودن پودر سیلیس باعث افزایش چشمگیر گرانروی گوگرد اصلاح شده می‌ شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] McBee William C., Sullivan Thomas A., "Structural Material", U.S. Patent 4,022,626, May, 10, (1977).
[2] Simic Milutin, "Sulfur Composition With Mica", U.S. Patent 4,026,719, May., 31, (1977).
[3] Simic Milutin,”Sulfur Composition”, U.S. Patent 4,129,453, Dec., 12, (1978).
[4] Simic Milutin, ”Plasticized Sulfur Improved Thixotropy”, U.S. Patent 4,210,458, Jun.,1, (1980).
[5] Milutin Simic, Novato, Calif, "Plasticized Sulfur Coating Compositions", U.S. Patent 4, 233,082, Nov.11, (1980).
[6] بهرامی آده، نرمین؛ مهتدی حقیقی، میترا؛،بهبود خواص گوگرد به منظور تهیة سیمان گوگردی، نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران، (2) 22 : 76-65 (1382).
[7] Bahrami Adeh, N., Afghani T., Shamsipur M., Study of Morphology and Thermal Behavior of Newly Prepared Plasticized Sulfur, 8(4):1063-1072 (2011).
[8] Bahrami Adeh N., Mohtadi Haghighi M., Mohammad Hosseini N.,Preparation of Sulfur Mortar from Modified Sulfur, Iran. J. Chem. Chem. Eng. (IJCCE), 27(1): 123 (2008).
[9] Mohamed A.M.O., El Gamal M.M., "Sulfur Concrete For The Construction Industry", J. Ross Publishing ,(2010).