تأثیر متغیرهای فرمول بندی بر عبورپوستی میکرو امولسیون دسموپرسین استات

نوع مقاله : کوتاه پژوهشی

نویسندگان

1 تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی شیمی، گروه بیوتکنولوژی

2 تهران، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، پژوهشکده علوم، گروه سامانه‌های نوین داروسازی

چکیده

سامانه‌ های دارو رسانی تراپوستی در سال‌های اخیر به عنوان یک جایگزین مناسب برای سامانه ‌های دارو رسانی خوراکی و تزریقی مورد توجه فراوان قرار گرفته ‌اند.هدف از این پژوهش تهیه سامانه تراپوستی میکروامولسیونی دسموپرسین استات و بررسی تاثیر ترکیب فرمولبندی برشدت عبور پوستیاین دارو است. اجزای میکروامولسیون‌ها شامل: ترکیب تویین80 و اسپن80 به‌عنوان مواد فعال سطحی، 1- دکانول به‌ عنوان کمک فعال سطحی و ایزوپروپیل مایریستات به‌عنوان فاز روغنی هستند. با تعیین متغیرهای مستقل HLB بین 7 تا 9، S/Cs  بین 2:1 تا 5:1 وSmix/Oil  بین5:5 تا 7:3، فرمول‌ بندی ‌های مورد نیاز توسط نرم افزار7.0.0 Design-Expert  مشخص شد و پایداری  وعبور پوستی آن‌ها بررسی شد. نتیجه‌ های آزمون عبور پوستی نشان داد که با کاهش S/Cs و Smix/Oil مقدار شدت عبور پوستی و با افزایش HLB میزان شدت عبور پوستی افزایش می‌ یابد. میکرو امولسیون بهینه ارایه شده توسط نرم افزار دارای 8= HLB، 1: 01/3 =S/Cs و 54/4: 46/5= Smix/Oil است. سپس پایداری ترکیب بهینه، مقدار داروی آزاد شده و شدت عبور پوستی آن اندازه ‌گیری شد. با توجه به نتیجه ‌های این پژوهش با کاهش گرانروی و افزایش قطبیت سامانه شدت عبور پوستی دارو از میکرو امولسیون‌ها افزایش می‌یابد. مطالعه‌ های عبور پوستی نشان داد که میکرو امولسیون‌ها با داشتن ابعاد ریز و مواد تشکیل دهنده‌ای که به عنوان افزاینده نفوذ پوستی عمل می‌نمایند عبور پوستی داروهای درشت مولکول را امکان‌ ذیر می ‌نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[2] Melkamu G., Wohlrab J., Neubert, H.H.R.Dermal Delivery of Desmopressin Acetate Using Colloidal Carrier Systems, Journal of Pharmacy and Pharmacology, 57: 423–427 (2005).
[3] Murthy S.N., Shivakumar H.N., "Topical and Transdermal Drug Delivery, Handbook of Non-Invasive Drug Delivery Systems", Vitthal S. Kulkarni, 1st Ed, NewYork, Elsevier Inc, p. 26 (2010).
[5] Fana Q., Sirkar K.K., Wangb Y., Michniakc B. In Vitro Delivery of Doxycycline Hydrochloride Based on a Porous Membrane-Based Aqueous-Organic Partitioning System, Journal of Controlled Release, 98: 355-65 (2004).
[6] Zhao X., Liu J.P., Zhang X., Li Y., Enhancement of Transdermal Delivery of Theophylline Using Microemulsion Vehicle, International Journal of Pharmaceutics, 327: 58-64 (2006).
[7] Karasulu H.Y., Microemulsions as Novel Drug carriers: the Formation, Stability, Applications and Toxicity, Expert Opinion on Drug Delivery, 5(1): 119-35 (2008).
[8] عبدخدایی، محمد جعفر؛ کاربردهای مهندسی شیمی در پزشکی یا گرایش مهندسی پزشکی در مهندسی شیمی، نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران، (1)18: 66 ـ 57 (1378).
[9] Kogan, A., Garti, N. Microemulsions as Transdermal Drug Delivery Vehicles., Advanced Colloid and Interface Science, 123(126): 369-385 (2006).
[10] Patel M.R., Patel R.B., Parikh J.R., Solanki A.B., Patel B.G., Effect of Formulation Components on the in Vitro Permeation of Microemulsion Drug Delivery System of Fluconazole, A.A.P.S. Pharmaceutical Scientist Technology, 10(3): 917-923 (2009).
[12] Rao Y.S., Deepthi K.S., Chowdary K.P.R., Microemulsions: a Novel Drug Carrier System, International Journal of Drug Delivery Technology, 1(2): 39-41 (2009).
[15] Karande P., Mitragotri S., Enhancement of Transdermal Drug Delivery via Synergistic Action of Chemicals, Biochemical and Biophysics Acta, 1788: 2362-2373 (2009).