بهینه سازی تهیه فراصوتی و بررسی تورمژل ابرجاذب با شبکه ساز متیلنبیس آکریل‌آمید

نوع مقاله : کوتاه پژوهشی

نویسندگان

1 تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، گروه شیمی

2 تهران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، گروه شیمی

چکیده

در این پژوهش، در محیط دوتایی گلیسرین/آب و دمای بدن، ابرجاذب، از منومرهای آکریلی و عامل شبکه‌ سازبه دست آمد. از کاوشگر و حمام فراصوت به عنوان منبع تابش استفاده شد. نتیجه‌ های مربوط به اثر حلال، قدرت یونی،pH، توان و چرخه فراصوت موردتجزیه و تحلیل قرارگرفت. نتیجه ‌های پژوهش نشان داد که با تغییرمحیط واکنش،گرانروی تغییر کرده و سرعت واکنش تشکیل تغییرچشمگیری می‌کند. با افزایش توان صوتی و چرخه فراصوت، واکنش سریع‌ترانجام می‌ شود چراکه این امرحفره ‌سازی زیادتر و تولید رادیکال بیشتر از این راه را به دنبال دارد. این بررسی نقش پارامترهای مؤثر بر فرایند پلیمری شدن ابرجاذب را نمایان ساخته و کنترل آنها را در آزمایشگاه و صنعت امکان‌ پذیرمی‌ سازد. برای بررسی اثرات تورمی ابرجاذب به دست آمده از فراصوت، آزمایش‌ های مربوط به آنpHهای گوناگون انجام شد. نتیجه‌ های بررسی‌ها نشان دادکه ابرجاذب آکریلی به دست آمده، حساسیت بالایی بهpH داشته و با توجه به ساختار با تخلخل بالا وقابلیت کنترل تورم بااین پارامترها، می‌ توانازاین ژل‌های حساس درجذب ورهایش سریع داروها بهره برد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] ابراهیمی، رجبعلی؛ میسون، تیموتی؛ مقدمه­ای بر سونوشیمی،دانشگاه آزاداسلامی واحد قزوین، فصل اول، زمستان(1389).
[2] Mason T.J., Lorimer J.P., "Applied Sonochemistry: Uses of Ultrasound in Chemistry and Processing", Wiley-VCH, Verlag GmbH, Weinheim (2002).
[3] Cass P., Knower W., Pereeia E., Holmes N., Hughes T., Preparation of Hydrogels via Ultrasonic Polymerization, Ultrason. Sonochem., 17: 326-332 (2010).
[6] Teo B.M., Prescott S.W., Ashokkumar M., Grieser F., Ultrasound Initiated Miniemulsion Polymerization of Methacrylate Monomers, Ultrason. Sonochem.,15: 89-94 (2008).
[7] Anbarasan R., Jayaseharan J., Sudha M., Gopalan A., Sonochemical Polymerization of Acrylic Acid and Acrylamide in the Presence of a New Redox System, J. Appl. Polym. Sci., 89:3685-3692 (2003).
[8] Qiu G., Nie M., Wang Q., Ultrasonically Initiated Emulsion Polymerization of Styrene in the Presence of Fe2+, Ultrason. Sonochem. 15: 269-273 (2008).
[9] Price G.T., Recent Developments in Sonochemical Polymerization, Ultrason. Sonochem. 10: 277-283 (2003).
[11] Rosiak J.M., Janik I., Kadlubowski S., Kozicki M., Kujawa P., Stasica P., Ulanski P., Nano-, Micro- and Macroscopic Hydrogels Synthesized by Radiation Technique, Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. Sec. B.,208: 325-330 (2003).
[12] Norisuye T., Strybulevych A., Scanlon M., Page J., Ultrasonic Investigation of the Gelation Process of Poly(acrylamide) Gels, Macromol. Symp.,242: 208-215 (2006).
[13] Isık B., Kıs M., Preparation and Determination of Swelling Behavior of Poly(acrylamide-co-acrylic acid) Hydrogels in Water, J. Appl. Polym. Sci., 94: 1526-1531 (2004).
[14] Xie J., Liu X., Liang J., Absorbency and Adsorption of Poly(acrylic acid-coacrylamide) Hydrogel, J. Appl. Polym. Sci.,106: 1606-1613 (2007).
[17] Turan E., Caykara T., Swelling and Network Parameters of pH-Sensitive Poly(acrylamide-co-acrylic acid) Hydrogels, J. Appl. Polym. Sci.,106: 2000-2007 (2007).
[19] Pars R., Quijada-Garrido I., Swelling Behaviour of Thermo-Sensitive Hydrogels Based on Oligo(ethylene Glycol) Methacrylates, Europ. Polym. J., 45: 3418-3425 (2009).
[20] Xiao L., Isner A.B., Hilt J.Z., Bhattacharyya D., Temperature Responsive Hydrogel with Reactive Nanoparticles, J. App. Polym. Sci., 128: 1804-1814 (2013).
[21] سربلوکی، محمدنبی؛ کاربرد پلیمر در پزشکی و درمان، نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران، (1)22 : 1 تا 28(1382).
[22] وفایی سفتی، محسن؛ نادری، حسن؛ باغبانصالحی، مهسا؛ هاشمی­نسبزواره، سیدرضا؛ احمدسجادیان، ولی؛ حسن، علی؛ مطالعه آزمایشگاهی عملکرد ژل پلیمرها به منظور جلوگیری از تولید آب درچاه­های تولیدی نفت ،نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران، (2)27: 21 تا 30(1387).
[23] وزیری یزدی، علی؛ اوتادی، مریم؛ سلطانی، فاطمه؛ سیفکردی، علی­اکبر؛ خیرالعموم، آزاده؛ بهینه­ سازی شرایط تولید APA-6 بوسیله سلول E.coliATCC11105 تثبیت شده درژل کلسیم آلژینات، نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران، (2)25 : 97 تا 103(1385).
[24] ابراهیمی حسین­زاده، بهمن؛ عالم­زاده، ایران؛ سیف­کردی،علی اکبر؛ تاثیرپارامترهای متفاوت برکیفیت و میزان جذب آب به وسیله­ ی ژل حاصل از پکتین تفاله چغندر قند برای ساخت ابرجاذب، نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران، (2)24 : 83 تا 92(1384).
[25] مسکوکی، عبدالمجید؛ مرتضوی، سیدعلی؛ مسکوکی، آرش؛ اثرامواج فراصوت بر قابلیت تمیزکنندگی مدول­ های مختلف غشاهای پلیمری، نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران، (3)29 : 157 تا 167(1389).