مقایسه عملکرد سه نوع توزیع کننده چرخان گوناگون در بستر سیال حبابی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

یاسوج، دانشگاه یاسوج، گروه مهندسی شیمی

چکیده

در این پژوهش، با ساخت دستگاه بستر سیال حبابی، سه نوع توزیع‌ کننده چرخان با آرایش‌ سوراخ‌ها به شکل شش ضلعی، پره‌ای، حلزونی بررسی شده‌ اند. تحلیل داده‌های تجربی به دست آمده از عملکرد سه نوع توزیع‌ کننده نشان داد که سرعت چرخش و نرخ هوای ورودی از پارامترهای مؤثر بر کیفیت شناورسازی و کمینه سرعت آن می‌ باشند. تجزیه و تحلیل انجام شده در این مقاله در قالب نتیجه‌ های جدیدی ارایه شده است. مقایسه سه نوع توزیع‌کننده چرخان در بستر سیال نشان داد که توزیع‌کننده نوع پره ‌ای بهترین عملکرد را از جهت کیفیت شناورسازی دارد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Yasui G., Johanson L.N., Characteristics of Gas Pockets in Fluidized Beds, AlChE. J., 4:445-452 (1958).
[2] Whitehead A.B., Young A.D., Fluidization Performance in Large Scale Equipment,PartI, Proc. Intern. Symp. on Fluidization, Eindhoven, Netherlands, 284-293 (1967).
[3] Werther J., Influence of the Bed Diameter on the Hydrodynamics of Gas Fluidized Beds, AlChE. Symp. 141(70): 53-62 (1974).
[4] Tomita M., Adachi T., The Effect of Bed Diameter on the Behavior of Bubbles in Gas–Solid Fluidized Beds, J.Chem. Eng. Jpn, 6: 196-201 (1973).
[5] Sobrino C., Acosta-iborra A., Santana D., Vega M. D., Bubble Characteristics in a Bubbling Fluidized Bed with a Rotating Distributor, Int. J. Multiphase Flow., 35: 970-976 (2009).
[6] Sobrino C., "Experimental Study of a Bubbling Fluidized Bed with a Rotating Distributor", Ph.D. Thesis, Universidad Carlos III de Madrid (2008).
[7] Sobrino C., Almedros-Ibáñez J.A., Santana D., Vega M.D., Fluidization of Group B Particles with a Rotating Distributor, Powder Technol., 181: 273-280 (2008).
[8] کهساری، سونا؛ فرج­پور، عصمت؛ اثر سامانه­ی توزیع­کننده هوا بر رژیم­های جریان حبابی، نگه­داشت گاز و انتقال اکسیژن در بیوراکتور هواگرد داخلی، نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران، (2)28 : 87 تا 95 (1388).