بررسی سینتیک حذف پارانیتروفنل توسط فرایندUV /S2O8 2- در یک فتوراکتور جریان پیوستة آنولار

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، گروه شیمی

چکیده

در این کار پژوهشی از یک فتوراکتور پیوسته آنولار مجهز به یک لامپ UV-C در مرکز فتوراکتور با طول موج نشری  nm254، برای حذف یک آلایندة مدل (پارانیتروفنل) با استفاده از فرایند-UV/S2O8استفاده شده است. در این پژوهش، برای اولین بار یک معادلة سینتیکی جامع برای فرایند-UV/S2O8 ارایه شده است. ثابت سرعت واقعی واکنش رادیکال‌های -S2O8با مولکول‌های پارانیتروفنل با مدل‌سازی سینتیکی برابر با  105 × 1/1 به‌دست آمده است. مدل به دست آمده از نتیجه‌های بررسی سینتیک فرایند بر مبنای مکانیسم داده شده، به خوبی می‌تواند غلظت پارانیتروفنل را در این فرایند در شرایط عملیاتی گوناگون همچون غلظت اکسید کننده، شدت جریان حجمی سیال و طول فتوراکتور پیوسته تعیین کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[2] Behnajady M.A., Modirshahla N., Daneshvar N., Rabbani M., Photocatalytic Degradation of an Azo Dye in a Tubular Continuous-Flow Photoreactor with Immobilized TiO2 on Glass Plates, Chemical Engineering Journal, 127: 167-176 (2007).
[3]Legrini O., Oliveros E., Braun A.M., Photochemical Processes for Water Treatment, Chemical Reviews, 93: 671-698 (1993).
[4] Behnajady M.A., Modirshahla N., Shokri M., Photodestruction of Acid Orange 7 (AO7) in Aqueous Solutions by UV/H2O2: Influence of Operational Parameters, Chemosphere,55: 129-134 (2004).
[5] Daneshvar N., Behnajady M.A., ZorriyehAsghar Y., Photooxidative Degradation of 4-Nitrophenol (4-NP) in UV/H2O2 Process: Influence of Operational Parameters and Reaction Mechanism. Journal of Hazardous Materials, 139: 275-279 (2007).
[6] Mazellier P., Rachel A., Mambo V., Kinetics of Benzenesulfonates Elimination by UV and UV/H2O2, Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 163: 389-393 (2004).
[8]Lin C.-C., Lee L.-T., HsuL.-J., Performance of UV/S2O82− Process in Degrading Polyvinyl Alcohol in Aqueous Solutions, Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry252:1-7 (2013).
[9] Hori H., Yamamoto A., Hayakawa E., Taniyasu S., Yamashita N., Kutsuna S., Kiatagawa H., Arakawa R., Efficient Decomposition of Environmentally Persistent Perfluorocarboxylic Acids by Use of Persulfate as a Photochemical Oxidant, Environmental Science and Technology39: 2383-2388 (2005).
[10]SalariD., DaneshvarN., NiaeiA., Aber S., RasoulifardM.H., The Photo-oxidative Destruction of C.I. Basic Yellow 2 Using UV/S2O82− Process in an Annular Photoreactor, Journal of Environmental Science and Health Part A, 43: 657-663 (2008).
[11] Levenspiel O., ″Chemical Reaction Engineering″, John Wiley, N.Y. (1972).