تأثیر کهنه‌سازی نوری برخی از یون های عناصر واسطه بر سفیدی کاغذ شیمیایی مکانیکی کارخانه چوب و کاغذ مازندران

نوع مقاله : کوتاه پژوهشی

نویسندگان

1 تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

2 آستارا، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آستارا، گروه مهندسی صنایع چوب و کاغذ

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی و تعیین میزان تأثیر منفی یون‌های فلزی بر سفیدی نمونه کاغذهای شیمیایی مکانیکی تولید شده در کارخانه چوب و کاغذ مازندران و راه‌های کاهش آن صورت گرفته است. نمونه‌های کاغذ شیمیایی مکانیکی به صورت رنگبری نشده از کارخانه تهیه شدند. در این پژوهش به منظور خنثی‌سازی یون‌های فلزی که سبب افزایش روند کهنگی و زردی نمونه کاغذهای شیمیایی مکانیکی می‌شود از ماده کی‌لیت‌کننده EDTA با غلظت‌های 0، 25/0، 5/0، 75/0 و 1 درصد استفاده شده و سپس هر یک از نمو‌نه‌ها پس از خشک شدن با محلول‌های دارای یون‌های فلزی عناصر واسطه شامل Fe2+، Fe3+، Cu2+، Al3+، Mn2+ آغشته‌ شدند. نتیجه‌ ها نشان داد که بیش ترین تأثیر در کاهش سفیدی، متعلق به یون Fe2+ و کم‌ترین تأثیر، متعلق به یون Al3+ می‌باشد. همچنین، نتیجه‌ ها نشان داد که آغشتگی نمونه‌ها در غلظت‌های گوناگون ماده کی‌لیت کننده در بهبود خاصیت سفیدی کاغذ، یک مقدار بهینه دارد و بعد از این مقدار بهینه، با افزایش غلظت EDTA تغییری در بهبود سفیدی و دوام روشنی ایجاد نمی‌شود. با افزایش زمان کهنه‌سازی، سفیدی کاغذ شیمیایی مکانیکی به ‌صورت معنی ‌داری کاهش می‌ یابد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Yoon B.H., Wang L.J., Kim G.S., Formation of Lignin-Metal Complexes by Photo-Irradiation and Their Effect on Color Reversion of TMP, Journal of Pulp and Paper Science, 25(8): 289-293 (1999).
[2] میرشکرایی، س. ا؛ عبدالخانی، ع؛ بررسی تأثیر یون‌های فلزی بر روی روشنی خمیر کاغذ شیمیایی مکانیکی مخلوط پهن­برگان شمال ایران، مجله منابع طبیعی ایران، (2)58: 405 تا 414 (1384).
[3] ویسی، ر؛ بررسی تغییر رنگ خمیر کاغذ CMP تهیه شده از دو گونه ممرز و راش بر اثر استیله شدن و کهنه­سازی نوری و حرارتی، رساله دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، (1384).
[5] Saint-Cyr K., Van De Ven T. G. M., and Garnier G. Adsorption of Yellowing Inhibitors on Mechanical Pulp, Journal of Pulp and Paper Science, 28(3): 78-84 (2002).
[6] Qiu Z., Ni Y., Yang S., Using DTPA to Decrease Manganese-Induced Peroxide Decomposition, Journal of Wood Chemistry and Technology, 23(1): 1-11 (2003).
[7] عبدالخانی، ع؛ جهان لتیباری، ا؛ اثر عامل براق­کننده بر خواص نوری و نور پایداری خمیرکاغذCMP رنگبری شده با هیدروژن پروکسید و سدیم بوروهیدرید، مجله علوم و تکنولوژی پلیمر، (17)4: 247 تا 255 (1383).
[8] تابعی، ا؛ میرشکرایی، س. ا؛ طلائی­پور، م؛ خادمی­اسلام، ح؛ حمصی، ا. ه؛ بررسی رفتار نوری لیگنین­های کرافت و دیوکسان و شکل استیل­دار شده آنها در گونه صنوبر. مجله علوم کشاورزی، ویژه­نامه شماره 3، سال سیزدهم: 777 تا 795 (1386).
[9] Paulson M., Ragauskas J.A, Chemical Modification of Lignin-Rich Paper. Light–Induced Changes of Softwood and Hardwood Chemithermomechanical Pulps. The Effect of Irradiation Source, In: Glasser W.G., Northey R.A., Schultz T.P. (Eds.), "Lignin: Historical, Biological, and Material Perspective", Oxford University Press, Washington, DC. (2000).
[10] Pu Y., Anderson S., Lucia L., Ragauskas A.J. Fundamentals of Photobleaching Lignin. Part 1: Photobehaviours of Acetylated Softwood BCTMP Lignin, Journal of Pulp and Paper Science, 29(12): 401-406 (2003).
[11] "TAPPI Test Methods T 560 om-05.", Technical Association of the Pulp and Paper Industry, TAPPI Press, Atlanta, GA (2007).
[12] Kasmani J.E., Samariha A., Nemati M. Effect of Optical Aging on Yellowness Characteristics of Soda Paper Made from Bagasse, Asian Journal of Chemistry, 25(3): 1587-1589. (2013). 
[13] Nemati M., Hemmasi A. H., Talaeipour M., and Samariha A., Studying the Effect of Photo-Yellowing on the Brightness Property of Chemi-mechanical Pulping Paper, Cellulose Chemistry and Technology, 47(1-2): 93-109 (2013).
[14] Gupta V.N., Mutton D.B., User of Sequestering Agents in Deionization and Hydrosulphite Bleaching of Groundwood, Pulp and Paper Canada, 70(6): 77-84 (1969).