شبیه‌سازی و بررسی فنی ـ اقتصادی سامانه چیلر جذبی تک اثرۀ آب ـ لیتیم برومید مدد یافته با انرژی خورشیدی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

تهران، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی و نفت

چکیده

انرژی خورشیدی یکی از انرژی های تجدیدپذیر است که برای بسیاری از فرآیندهای طبیعی کره زمین، حیاتی می‌باشد. کاربرد انرژی خورشیدی به منظور تأمین آب‌گرم مصرفی، گرمایش و سرمایش ساختمان‌ها در ایران در دهه‌های اخیر بسیار موردتوجه قرار گرفته است. در این مقاله، شبیه‌سازی و بررسی فنی ـ اقتصادی یک سامانه چیلر جذبی تک اثره آب ـ لیتیم برومید خورشیدی در شرایط اقلیمی اصفهان مطالعه شده است. بیشترین تقاضای انرژی سرمایشی برای این ساختمان 17 کیلو وات می‌باشد که در تیرماه اتفاق می‌افتد. بنابراین یک چیلر جذبی با ظرفیت 19 کیلو وات (5 تن تبرید، متناظر با ساختمانی با زیر بنای  200 متر مربع) انتخاب شد. ساعت‌های استفاده مفید از این سامانه سرمایشی خورشیدی از  7 صبح الی 7 بعد از ظهر، در روزهای یازدهم اردیبهشت تا هشتم مهرماه در نظر گرفته شد. فعالیت سامانه در زمان کمبود تابش خورشیدی با استفاده از انرژی ذخیره شده در مخزن ذخیره گرما و همچنین یک گرم‌کن کمکی ادامه می‌یابد. نتیجه های اقتصادی نشان می‌دهد که کلکتور لوله‌ ای تخلیه شده با مساحت 30 متر مربع بهترین انتخاب برای این شرایط می‌باشد. این سامانه در مقایسه با چیلرهای جذبی شعله مستقیم با ظرفیت یکسان، سالانه 895 متر مکعب صرفه‌جویی در مصرف گاز طبیعی را به همراه دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Keyanpour-Rad M., Haghgou H.R., Bahar F., Afshari E., Feasibility Study of the Application of Solar Heating Systems in Iran, Renewable Energy, 20: 333-345 (2000).
[2] www.sana.ir
[3] آقانجفی، سیروس؛ دهقانی، علی‌رضا؛ "انتقال حرارت تابشی خورشید و کاربرد آن در ساختمان"، انتشارات دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی، تهران، (1386).
[4] Dieng A.O., Wang R.Z., Literature Review on Solar Adsorption Technology for Ice-Making and Air-Condition Purposes and Recent Developments in Solar Technology, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 5: 313-342 (2001).
[5] Ishimatsu M., Yazaki Co, "Advanced Absorption Chillers Utilization of Various Heat Energies for Air-Conditioning, "1st European Conference on Polygeneration", pp. 235-243 (2007). 
[6] "ASHRAE Handbook of Fundamentals", American Society of Heating (2002).
[7] www.solarpanelsplus.com
[8] J.A. Duffie, W.A. Beckman, "Solar Engineering of Thermal Processes", John Wiley (1991).
[9] www.solarpolar.ir
[10] آقانجفی، سیروس؛ دهقانی، علی‌رضا؛ "انرژی تشعشع خورشیدی پیشرفته و کاربردهای صنعتی"، انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی، ، تهران، (1386).
[11] Ghaddar N.K., Shihab M., Bdeir F., Modeling and Simulation of Solar Absorption System Performance in Beirut, Renewable Energy, 10: 539-558 (1997).
[12] Assilzadeh F., Kalogirou S.A., Ali Y., Sopian K., Simulation and Optimization of a LiBr Solar Absorption Cooling System with Evacuated Tube Collectors, Renewable Energy, 30: 1143-1159 (2005).
[13] Sparber W., Napolitano A., Melograno P., Overview on Worldwide Install Solar Cooling Systems, "Proceeding of 2nd International Conference on Solar Air Conditioning", pp. 134-152 (2007).
[14] Venegas M., Rodriguez-Hidalgo M.C, Salgado R., Lecuona A., Rodriguez P., Gutierrez G., Experimental Diagnosis of the Influence of Operational Variables on the Performance of a Solar Absorption Cooling System, Applied Energy, 88: 1447-1454 (2011).
[15] Hammad M., Zurigat Y., Performance of the Second Generation Solar Cooling Unit, Solar Energy, 62: 79-84 (1998).
[16] Bong T.Y., NG K.C., Tay A.O., Performance Study of a Solar Powered Air Conditioning System, Solar Energy, 39: 173-182 (1987).
[17] Yeung M.R., Yuen P.K., Dunn A., Cornish L.S., Performance of a Solar Powered Air Conditioning System in Hong Kong, Solar Energy, 48: 309-319 (1992).
[18] Florides G.A., Kalogirou S.A., Tassou S.A., Wrobel L.C., Modeling, Simulation and Warming Impact Assessment of a Domestic-Size Absorption Solar Cooling System, Applied Thermal Engineering, 22: 1313-1325 (2002).
[19] Bermejo P., Pino F.J., Rosa F., Solar Absorption Cooling Plant in Seville, Solar Energy, 84: 1503-1512 (2010).
[20] www.irimo.ir
[21] یزدان‌پناه، حجت الله؛ میرمجربیان، راضیه؛ برقی، حمید؛ برآورد تابش کلی خورشید در سطح افقی زمین در اصفهان، مجله جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی، 37: 95 تا 104 (1389).
[22] www.nialimited.com
[23] www.yazaki-airconditioning.com
[24] www.igmc.ir
[25] www.nigc.ir
[26] www.cbi.ir