بررسی تأثیر پارامتر pH بر فرایند تهیه کاتالیست CoMo/Alumina برپایه گاما آلومینای اکسترود از بوهمیت تهیه شده به روش رسوب گذاری

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

کرج، پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران (وابسته به جهاد دانشگاهی)

چکیده

در این پژوهش پودر آلومینا به روش رسوب گذاری تهیه شد. ژل بوهمیت از هیدرولیز آلومینیوم نیترات در pH گستره 9-8 و دمای 90 درجه سلسیوس تهیه شد و ژل به دست آمده پس از خشک شدن در دمای 110 درجه سلسیوس اکسترود شد. اکسترودهای تهیه شده در آون خشک شده و سپس در کوره با دمای 600 درجه سلسیوس تکلیس شد.نمونه های گاما آلومینای اکسترود به دست آمده دارای سطح BET بالای m2/g 200 و متوسط اندازه حفره های nm 63 /11-6 /6 بودند. از گاماآلومینای اکسترود تهیه شده به عنوان پایه کاتالیست استفاده شد و به روش تلقیح تر ابتدا ترکیب مولیبدن و سپس ترکیب کبالت روی آن نشانده شد. میزان فلزات مؤثر نشانده شده به وسیله XRF اندازه گیری شد. برای آزمودن میزان قدرت کاهش (احیای) کاتالیست، آزمون TPR روی بهترین نمونه انجام شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Warthen J.L., Preparation of Macroporus Alumina Extrudates, US.Patent,853,789, (1974).
[2] Potdar H.S., Ki-Won Jun, Synthesis of Nano-Sized Porous γ-Alumina Powder via a Precipitation/Digestion Route, Applied catalyst A:General, 321: 109-116 (2007).
[3] Vogel R.F., Mercelin G., The Preparation of Controlled Pore Alumina, Applied catalyst, 12: 237-284 (1984).
[4] Kiyoshi Okada, Toru Nagashima, Relationship between Formation Conditions, Properties and Crystallite Size of Bohemite, J. of Colloid and Interface Science, 253: 308-314 (2002).
[5] Johnson M.F.L., Mooi J., The Origin and Types of Pores in Some Alumina Catalysts, J. of Catalysis, 10: 342-354 (1068). 
[6] لیلا شریفی، تورج عبادزاده، مقایسه خواص نانو پودر اکسید آلومینیوم سنتز شده در کوره و مایکروویو، فصلنامه علمی پژوهشی مهندسی مواد، (1)4: 41 تا 46 (1389)
[7] Wakabayashi M., Togari O., Process for the Production of Alumina Suitable for Use as a Catalyst Carrier, US. Patent 4,248,852, (1981).
[8] São Carlos, Hydrothermal Synthesis of Well-Crystallised Boehmite Crystals of Various Shapes, Materials Research, 12(4): 1516-1439 (2009).
[9] US Research Nanomaterials,Inc, www.us-nano.com
[11] O’Hara M.J., Method of Manufacturing a Hydroreforming Catalyst, US Patent 4046714, Sep. 6, (1977).
[12] گلمحمدی، م.؛ "تکنولوژی اکسترودرها و صنایع اکستروژن" ، تهران: شرکت ملی صنایع پتروشیمی، (1380) .
[13] م.عابدی, غ. وحدانی, خ. مقدم، بررسی اثر روش ساخت بر عملکرد کاتالیست گوگردزدایی از نفتا، نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران، (2)26: 21 تا 26 (1386)