انتخاب مواد شیمیایی فلوتاسیون برای جدایش پیرولوزیت از کلسیت

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی

چکیده

در این پژوهش، فلوتاسیون پیرولوزیت و کلسیت و امکان جدایش آن‌ها از یکدیگر با کلکتورهای کاتیونی و آنیونی مورد مطالعه قرار گرفت. نتیجه‌ ها نشان داد که بیش‌ ترین بازیابی فلوتاسیون پیرولوزیت با کلکتور آنیونی اولئیک اسید در 9=pH  و بیش ترین بازیابی در فلوتاسیون کاتیونی توسط دودسیل آمین در 8=pH  به دست می‌ آید. آنالیز FT-IR نشان داد که در این شرایط جذب اولئیک اسید و دودسیل آمین در سطح پیرولوزیت به ترتیب از نوع شیمیایی و فیزیکی است. با بررسی مواد شیمیایی گوناگون مشخص شد که در فلوتاسیون آنیونی، مس سولفات مناسب‌ترین ترکیب برای فعال‌سازی سطح پیرولوزیت و بازداشت کلسیت است. با استفاده از اولئیک اسید 4-10 مولار و مصرف  ppm برابر با 1000 مس سولفات بیش‌ ترین مقدار بازیابی فلوتاسیون پیرولوزیت در 9=pH حدود 84 درصد به دست آمد. در این شرایط بازیابی کلسیت به حدود 38 درصد رسید. در فلوتاسیون کاتیونی، سدیم کربنات و کلسیم کلرید نقش مؤثری در بازداشت کلسیت بازی کردند. در حضور 4-10 مولار سدیم کربنات و در5/7=pH بازیابی کلسیت تا 7/13% کاهش می‌یافت، در حالی‌که در این شرایط بازیابی پیرولوزیت 5/90% بود. همچنین در5/7=pH با مصرف 4-10×5 مولار کلسیم کلرید، بازیابی کلسیت به 8 /10% کاهش یافته ولی بازیابی پیرولوزیت نیز اندکی کاهش یافته و به حدود 1/76 درصد رسید. بنابراین فلوتاسیون کاتیونی با استفاده از بازداشت کننده‌ ی سدیم کربنات برای جدایش پیرولوزیت از کلسیت مناسب‌ تر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] مهدیلو، اکبر؛ مهدی ایران‌نژاد، مهدی؛ بازدید، بهروز؛  بررسی جدایش پیرولوزیت از کلسیت به روش فلوتاسیون آنیونی،  نشریه علوم مهندسی و جداسازی، (5) 1: 81-69 (1392).
[2] سلمانی‌نوری، امید؛ ایران‌نژاد، مهدی؛ مهدیلو، اکبر؛ بررسی اثر میکروویو بر روی خواص فیزیکوشیمیایی سطح ایلمنیت، نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران، (2) 33: 11-19 (1393).
[3] Abeidu  A.M., The Feasibility of Activation of Manganese Minerals Flotation, Trans. JIM, 14: 45-49 (1972).
[4] Fuerstenau M.C., Han  K.N.,  Miller J.D., Flotation Behavior of Chromium and Manganese Minerals, In: "Proceedings of the Arbiter Symposium, Advances in Mineral Processing", SME/AIME: 289-307 (1986).
[5] Fuerstenau D.W., Shibata J., On Using Electrokinetics to Interpret the Flotation and Interfacial Behavior of Manganese Dioxide, Int. J. Miner. Process, 57: 205-217 (1999).
[6] Ying Z., Yuhua W., Shiliang L., Flotation Separation of Calcareous Minerals Using Didodecyldimethylammonium Chloride as A Collector, International Journal of Mining Science and Technology, 22: 285–288 (2012).
[7] Hao J., Long-hua X., Yue-hua H., Dian-zuo W., Chang-kai L., Wei M., Xing-jie W., Flotation and Adsorption of Quaternary Ammonium Cationic Collectors on Diaspore and Kaolinite, Trans. Nonferrous Met. Soc. China, 21: 2528-2534 (2011).
[8]  رضائی، ب؛ "فلوتاسیون"،  انتشارات دانشگاه هرمزگان، ص. 85-84 (1375).
[9] Shi Q., Zhang G., Feng Q., Ou L., Lu Y., Effect of the Lattice Ions on the Calcite Flotation in Presence of  Zn(II), Minerals Engineering, 40: 24-29 (2013).
[10] Shi Q., Feng Q., Zhang G., Deng H., A Novel Method to Improve Depressants Actions on Calcite Flotation, Minerals Engineering, 55: 186–189 (2014).
[11] Mehdilo A., Zarei H., Irannajad M., Arjmandfar H., Flotation of Zinc Oxide Ores by Cationic and Mixed Collectors, Minerals Engineering, 36-38: 331-334 (2012).
[12] موریس فورستینو، جان میلر، مارتین کان(نویسندگان)، عبداللهی، م (مترجم)؛ "شیمی فلوتاسیون"، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تربیت مدرس، ص. 104-106(1382).
[13] Pavia D., Lampman G., Kriz G., Vyvyan J., “Introduction to Spectroscopy”, Department of Chemistry, Western Washington University (2009).
[15] Peck A. S., Raby L. H., Wadsworth M. E., An Infrared Study of the Flotation of Hematite with Oleic Acid and Sodium Oleate, Transactions of the American Institute of Mining, 235: 301-307 (1966).
[16] Prakash S., Das B., Mohanty J. K., Venugopal R., The Recovery of Fine Mineral from Quartz and Corundum Mixtures Using Selective Magnetic Coating, International Journal of Mineral Processing, 57: 87-103 (1999).
[17] Yousefi T., Nozad Golikand A., Mashhadizadeh M.H., Aghazadeh M., Template-Free Synthesis of MnO2 Nanowires with Secondary Flower Like Structure: Characterization and Supercapacitor Behavior Studies, Current Applied Physics, 12: 193-198 (2012).