بررسی ویژگی های گل حفاری اصلاح شده با نانوکامپوزیت باریت/ پلی اکریل آمید

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 شیراز، دانشگاه شیراز، دانشکده فناوری‌های نوین، بخش نانو مهندسی شیمی

2 شیراز، دانشگاه شیراز، پردیس بین‌المللی، بخش نانومهندسی شیمی

چکیده

باتوجه به اینکه گل حفاری در کیفیت چاه حفر شده و همچنین بازدهی عملیات حفاری تأثیر گذار است، بنابراین  نقش به‌ سزایی در عملیات حفاری بازی می‌ کند. بنابراین در این پژوهش، تأثیر افزودنی‌ های پلی اکریل آمید و نانوکامپوزیت باریت/ پلی آکریل آمید بر روی ویژگی‌ های گل حفاری مورد ارزیابی قرار گرفت، نانو کامپوزیت با روش پلیمریزاسیون محلول تولیدشد. نانوکامپوزیت تولیدی به گل حفاری پایه آبی (350 میلی لیتر آب به همراه 10 گرم بنتونیت) افزوده شده و ویژگی‌ های گل حفاری شامل گرانروی، میزان هرزروی سیال و ضخامت اندود گل مورد آزمایش قرار گرفت. به طور کلی، نتیجه‌ ها نشان می‌ دهد که افزودنی نانوکامپوزیت باعث کاهش ضخامت اندود گل و هرزروی سیال و همچنین موجب افزایش گرانروی گل حفاری می‌ شود

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] عباس زاده شهری، عباس؛ قادری، عبدالواحد؛ خیری زاده، امید؛ "مهندسی گل حفاری"، چاپ اول، تهران، انتشارات کتاب آوا، (1391).
[2] عادل زاده، محمدرضا؛ "اصول مهندسی حفاری (مبانی و اصول نظری و کاربردی در صنعت نفت و تجارت صنعتی)"، چاپ اول، تهران، انتشارات ستایش، (1385).
[3] Chlingarian G.V., Voraburt P., “Drilling and Drilling Fluids”, Updated Textbook Edition, New York, (1983).
[4] Bsiwal D.R., Singh R.P., Characterization of Carboxymethyl Cellulose and Polyacrylamide Graft Copolymer, J. Carbohydr. Polym., 57: 379-387 (2004).
[5] Mirzaei P.A., Duraya A.A.B., Using Nanoparticle to Decrease Differential Pipe Sticking and Its Feasibility in Iranian Oil Field, Oil and Gas Business, 2: 1-6 (2008), http://www.ogbus.ru/eng/.
[6] Sensoy T., Chenevert M.E., Sharma-Mukul M., Minimizing Water Invasion in Shale Using Nanoparticles, SPE 12442, (2009).
[7] Yang F., Li G., He Y.G., Ren F.X., Wang G.X., Synthesis, Characterization and Applied properties of Carboxymethyl Cellulose and Polyacrylamide Graft Copolymer, J. Carbohydr. Polym., 78: 95-99 (2009).
[8] Wang F., Fan J., Zhu H., Han K., Zou J., Sun H., Preparation of Nano Modified Polyacrylamide and Its Application on Solid-Liquid Separation in Waste Drilling Mud, Adv. Chem. Eng. Sci. 1: 33-36 (2011).
[9] Saboori R., "Experimental Study of Nano Additive on Drilling Mud", M.S. Thesis in Chemical Engineering, Shiraz University, Shiraz, Iran, (2012).
[10] Fereydouni M., Sabbaghi S., Saboori R., Zeinali S., Effect of Polyanionic Cellulose Polymer Nanoparticles on Rheological Properties of Mud Drilling, Int. J. Nanoscience and Nanotechnology, 8: 171-174 (2012).
[11] Zarrabi M., "Synthesis of Nano SiO2/CaCO3 Composite in Order to Inject Into Drilling Mud", M.S. Thesis in Nano Chemical Engineering, Shiraz University, Shiraz, Iran, (2013).
[12] Aghaesmaeeli N., "Synthesis of Nano Barite in Order to Inject Into Drilling Mud", M.S. Thesis in Nano Chemical Engineering, Shiraz University, Shiraz, Iran, (2013).
[13] Alizadeh S., "Experimental Study of Nano Core Shell Alumina/Poly Acrylamide Additive in Drilling Mud Properties", M.S. Thesis in Nano Chemical Engineering, Shiraz University, Shiraz, Iran, (2014).
[14] Alizadeh S., Sabbaghi S., Soleymani M., Synthesis of Alumina/Polyacrylamide Nanocomposite and Its Influence on Viscosity of Drilling Fluid, Int. J. Nano Dimens., 6: 271-276 (2015).
[15] Sadeghalvaad M., "Synthesis of Titanium Dioxide/Polyacrylamide Core-Shell Nanoparticles and Its Application in Drilling Mud", M.S. Thesis in Nano Chemical Engineering, Shiraz University, Shiraz, Iran, (2014).
[16] Sadeghalvaad M., Sabbaghi S., The Effect of the TiO2/Polyacrylamide Nanocomposite on Water-Based Drilling Fluid Properties, Powder Technol., 272: 113-119 (2015).
[17] Ramaswamya V., Vimalathithan R.M., Ponnusamy V., Synthesis of Monodispersed Barium Sulphate Nanoparticles Using Water-Benzene Mixed Solvent, Adv. Mater. Lett., 3: 29-33 (2012).
[19] جمالی نیا، محمد؛ تیموری خانه سری، ناصر؛ امکان سنجی کاربرد حفاری زیرتعادلی در میدان نفتی پرسیبا توجه به هرزروی گل حفاری، "همایش الکترونیکی پژوهش­های نوین در علوم و فناوری"، (1393).