تأثیراستفاده از نانو سیال در رفتار گرمایی جوش آورهای ترموسیفون عمودی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 تهران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی شیمی، صندوق پستی 14515 ـ 775

2 تهران، پژوهشگاه صنعت نفت

چکیده

افزایش طول منطقه مایع متراکم در مبدل‌ های ترموسیفونی و کاهش ضریب انتقال حرارت به همراه تغییر دما در لوله‌ ها و در نهایت تشکیل رسوب از اصلی‌ ترین مشکلات مبدل ‌های ترموسیفونی است. یِکی از روش‌ های موفق در حل این مشکل‌ ها، استفاده از نانو سیال‌ های مناسب است. در این مقاله به بررسی اثر استفاده از نانو سیال در این نوع سامانه‌ های گرمایی پرداخته‌شده است و با استفاده از شبیه سازی یک مبدل ترموسیفونی با هندسه مشخص، تأثیر استفاده از نانو سیال بر عملکرد گرمایی و طول منطقه مایع متراکم موردمطالعه قرارگرفته است. نتیجه این مطالعه به ‌خوبی نشان می ‌دهد که چگونه ضریب انتقال گرما با افزایش غلظت نانو سیال افزایش‌ یافته و سرانجام، افزون بر کاهش سطح انتقال گرمای لازم و کوچک‌تر شدن اندازه مبدل، طول منطقه مایع متراکم نیز کاهش داده می‌ شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 [1] Tahmasebi M., Jafari Nasr M.R., Application of Heat Transfer Enhancement on Vertical Thermosyphon Reboiler Using Tube Insert, Heat transfer Engineering Heat Transfer Engineeringor, 27: 58-65 (2006).
[2] Shenbedi M., Zeinali Haris S., Baniadam M., Investigation of Heat Transfer Characterization of EDA-MWCNT/DI-Water Nanofluid in a Two-Phase Closed Thermosyphon, I&EC Research 51(3): 1423-1428 (2012).
[3] Benson H.R.S., Schnabe T., Wrbb D.R., Heggs P.J., Operation of a Vertical Thermosyphon Reboiler Experimental Facility at Reduced Pressures, Chem. Eng. Res. & Design, 82(4):445-456 (2004).
[4] Singh K., Sharma S., Gangacharyulu D., Experimental Study of Thermophysical Properties of Aluminum Oxide/Water Nanofluid, International Journal of Research in Mechanical Engineering and Technology, 3: 229-233 (2013).
[5] Naik M.T., Sunder L. Syam, Investigation into Thermophysical Properties of Glycol Based CuO Nanofluid for Heat Transfer Application, World Academy of Science, Engineering and Technology, 3: 440-446 (2013).
[6] Barber J., Brutin D., Tadrist L., A Review on Boiling Heat Transfer Enhancement with Nanofluids, Nanoscale Research Letter, 6: 280-296 (2011).
[7] Meyer J.P, Gorte K, Mckrell T.J, The Influence of Carbon Nanotubes on Single-Phase Hear Transfer and Pressure Drop Characteristics in Transitional Flow Regime of Smooth Tubes, International Journal of Heat and Mass Transfer,58(1-2): 597-609 (2013).