مطالعه ترمودینامیک و هم دماهای جذب سطحی کادمیم (ІІ) بر روی نانو ذره های روی اکسید

نوع مقاله : کوتاه پژوهشی

نویسندگان

امیدیه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه، گروه شیمی

چکیده

وجود فلزهای سنگین و سمی مانند کادمیم در منبع‌های آبی از مشکل‌ های مهم زیست محیطی است در این پژوهش  نانو ذره‌های روی اکسید با استفاده از روش سل ـ ژل تهیه شد و با استفاده از فناوری‌ های XRD، SEM مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین تأثیر عامل‌ های فرایند جذب مانند غلظت اولیه یون و دما بررسی شد که نتیجه‌ ها نشان داد که با افزایش غلظت و دما به ترتیب جذب افزایش و کاهش می‌ یابد. بررسی ترمودینامیکی جذب سطحی یون کادمیم (II) توسط نانو ذره‌های روی اکسید در دماهای متفاوت صورت گرفت که پارامترهای ترمودینامیکی جذب سطحی یون کادمیم (II) توسط روی اکسید نشان داد که فرایند جذب به صورت خود به خودی، گرماده و برگشت پذیر رخ داده است و اطلاعات به دست آمده از هم‌ دماهای جذب، برتری مدل فرندلیچ را نسبت به سایر مدل‌ها نشان داد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Khairia M., Qahtani Al., Assessment and Treatment some of the Local Seeds then used in Removal of Heavy Metals , J. American Science ,11: 198-203
[2] Thirumavalavan M., Huang K., Lee J.F., , Preparation and Morphology Studies of Nano Zinc Oxide Obtained Using Native and Modified Chitosans, J. Materials, 6: 4198-4212 (2013).
[3] Hannora E.A., Ataya S., Structure and Compression Strength of Hydroxyapatite/titania Nanocomposites Formed by High Energy Ball Milling, J Alloys and Compounds, 658: 222-233 (2016).
[4] Zhu J.S., Wang Y.G., Xia G.T., Dai J., Chen J.K., Partial Nanocrystalline Alloy Obtained by One-Step Melt Spinning Method , J. Alloys and Compounds ,666: 243-247 (2016).
[5] Rohini Kitture, Soumya J. Koppikar, Ruchika Kaul-Ghanekar, S.N. Kale, Catalyst Efficiency, Photostability and Reusability Study of ZnO Nanoparticles in Visible Light for Dye Degradation, J. Physics and Chemistry of Solids ,72: 60-66 (2011).
[6] Karimi M., Saydi J., Mahmoodi M., Seidi J., Ezzati M., Shamsi Anari S., Ghasemian B.,A Comparative Study on Ethanol Gas Sensing Properties of ZnO and Zn0.94Cd0.06O Nanoparticles, J. Physics and Chemistry of Solids ,7: 1392-1398 (2013).
[7] Hadžić B., Romčević N., Sibera D., Narkiewicz U., Kuryliszyn-Kudelska I., Dobrowolski W., Romčević M., Laser Power Influence on Raman Spectra of ZnO(Co) Nanoparticles, J. Physics and Chemistry of Solids, 91: 80-85 (2016).
[8] Baruah S., Dutta J., , Hydrothermal Growth of ZnO Nanostructures, Sci. Technol. Adv. Mater, ,10: 013001 (2009).
[9] Akus Z., Tezer S., Biosorption of Reactive Dyes on the Green Alga Chlorella Vulgaris,  Process Biochem., 40: 1347-1361 (2005).
[10] Mobasherpour I., Salahi E., Pazouki M., Removal of Divalent Cadmium Cations by Means of Synthetic Nano Crystallite Hydroxyapatite,  Desalination ,266: 142-148 (2011).
[11] Krishna B.S., Murty D.S.R., Prakash B.S.J., Thermodynamics of Chromium (VI) Anionic Species Sorption onto Surfactant-Modified Montmorillonite Clay, J. Colloid Interface Sci., 229: 230-236 (2000).
[12] Amit Bhatnagar, A.K. Minocha, Mika Sillanpaa., Adsorptive Removal of Cobalt from Aqueous Solution by Utilizing Lemon Peel as Biosorbent, Biochemical Engineering Journal, 48: 181-186 (2010).
[13] Smiciklas I., Dimovic S., Plecas I., Mitric M., Removal of Co2+ from Aqueous Solutions by Hydroxyapatite, Water Research, 40: 2267-2274 (2006).