ساخت یک دستگاه خشک کن دی‌اکسیدکربن فوق بحرانی و تولید ائروژل اکسید نیکل (II) با استفاده از آن

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

2 آزمایشگاه کاتالیست و نانومواد-دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز-دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

در این پژوهش برای تولید ائروژل‌ها یک دستگاه خشک کن دی‌اکسید کربن فوق بحرانی ساده طراحی و ساخته شد. مهم‌ترین مزیت دستگاه ساخته شده خودکار بودن سیستم گرمایش و سرمایش آن است که باعث کنترل بهتر شرایط عملیاتی فرآیند خشک کردن و تولید نانومواد با تخلخل بیشتر می‌شود. دستگاه ساخته شده قابلیت عملکرد در محدوده دمایی 5 تا oC 90 و فشاری بیش از bar 140 را دارد. ائروژل اکسید نیکل (II) با استفاده از روش سل-ژل سنتز شد. با افزودن اکسید پروپیلن به عنوان عامل ژل ساز به محلول حاوی اتانول و نمک معدنی کلرید نیکل، یک ژل سبز رنگ تشکیل شد و ژل حاصل با روش خشک کردن دی‌اکسید کربن فوق بحرانی خشک شد. ائروژل تهیه شده در دمای oC 300 و به مدت 2 ساعت کلسینه شد. مشخصات ساختاری ائروژل اکسید نیکل با استفاده از آنالیزهای مشخصه‌یابی پراش پرتو ایکس (XRD)، جذب و دفع نیتروژن (BET) و میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی (FESEM) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهد که ائروژل اکسید نیکل دارای یک ساختار متخلخل باز است و از نانو ذرات شبه کروی شکل تشکیل شده است. ائروژل سنتز شده از سطح ویژه m2g−1 167، حجم حفرات cm3g−1 61/0، میانگین قطر حفرات nm 6/14 و متوسط اندازه بلورک nm 6/4 برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات