سنتز و مشخصه یابی کاتالیزور منگنز (II) بارگذاری شده بر روی بستر SBA-15 و بررسی کاربرد آن در سنتز هتروسیکل های کینوکسالین و پیریدوپیرازین در حلال آب

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 بخش شیمی آلی، دانشکده شیمی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشگاه تهران

چکیده

کاتالیزور منگنز (II) بارگذاری شده بر روی بستر SBA-15 و حاوی لیگاند دو دندانه N-O باز- شیف، تهیه شد و در سنتز هتروسیکل های کینوکسالین، b]-2،1[ پیرازین و پیریدو b]-3،2[ و b]-4،3[ پیرازین مورد استفاده قرار گرفت. شناسایی این نانوکاتالیزور به وسیله روش‌های پراش پرتو ایکس (XRD)، میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، طیف سنجی مادون قرمز و ایزوترم همدمای جذب و واجذب نیتروژن (BET) انجام شد. بررسی‌های انجام شده به وسیله دو روش پراش پرتو ایکس و میکروسکوپ الکترونی عبوری نشان می دهد که خصوصیات نسوجی SBA-15 طی فرایند استقرار و پیوندزنی حفظ می‌گردد. مشتقات متنوعی از کینوکسالین‌های استخلاف شده در موقعیت‌های 2 و 3 و هتروسیکل‌های وابسته، به آسانی و با بهره خوب در حلال آب و تحت شرایط سبز، به روش تراکم حلقوی ۲،۱- دی آمین‌ها و ۲،۱- دی کتون‌ها، با استفاده از مقادیر کاتالیزوری از این نانو‌کاتالیزور سنتز گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات