پیروکلرهای استرانسیوم آرسنات و نمونه دوپه شده آن (Sr2As2EuxO7+δ) به عنوان کاتالیزور‌های ناهمگن قابل بازیافت در سنتز تک ظرفی، سه جزئی مشتق های 2-آمینو-H4-کرومن‌ تحت تابش ریزموج

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 ارومیه، دانشگاه ارومیه-دانشکده شیمی--گروه شیمی معدنی

2 گروه شیمی معدنی، دانشکده شیمی، دانشگاه سمنان ، سمنان، ایران

3 گروه شیمی آلی، دانشکده شیمی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

در این مقاله روشی بسیار موثر برای سنتز مشتق های 2-آمینو-H4-کرومن گزارش شده است، طی واکنش تراکمی تک ظرفی، سه جزئی بین آلدهیدهای آروماتیک، مالونونیتریل و β-نفتول در حضور حلال سازگار با محیط زیست آب و تحت تابش ریزموج با استفاده از نانوکاتالیزورهای ناهمگن Sr2As2O7 و Sr2As2EuxO7+δ بدست آمدند. این اولین گزارش استفاده از کاتالیزور‌های مذکور در زمینه سنتز مشتق های کرومن می باشد. این کاتالیزور‌‌ها با استفاده از روش سولوترمال در دمای oC180 به مدت 24 ساعت سنتز شدند و توسط تکنیک‌های مختلف از جمله ,‌ UV-Vis, PXRD, FTIR, FESEM, EDX مورد شناسایی قرار گرفت. برای انجام واکنش کاتالیزور‌ی شرایط واکنش بهینه شده و مشخص گردید زمانی که 15 میلی گرم کاتالیزور‌، حلال آب و زمان تابش ریزموج 6 دقیقه در واکنش نمونه به کار برده شد، بازده بالاتری به دست آمد. بررسی‌ها نشان داد که آلدهیدهای آروماتیک حاوی گروه‌های الکترون دهنده و الکترون کشنده می توانند محصولات مربوطه را تولید کنند اما بازده واکنش با آلدهیدهای دارای گروه های الکترون کشنده بیشتر است (99-97 درصد). کاتالیزور‌های سنتزشده را می توان به آسانی بازیافت کرد و 4 بار بدون کاهش قابل توجهی در فعالیت کاتالیزور‌ی، آنها را مورد استفاده مجدد قرار داد. بعد از مرحله چهارم بازده واکنش برای نمونه بدون دوپه 71 درصد و برای نمونه دوپه شده 73 درصد بدست آمد. استفاده از حلال سازگار با محیط زیست، زمان کوتاه واکنش، جداسازی آسان و تولید محصولات با بازده بالا از محاسن این روش می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات