تاثیر رطوبت بر مقاومت کششی قالی های موزه ای با الیاف طبیعی پشم، پنبه و ابریشم

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شیراز. دانشکده هنر و معماری. بخش هنر

چکیده

قالی های موزه ای از آثار ارزشمند کشور ایران هستند و رطوبت یکی از عوامل محیطی مهمی است که نقش به سزایی در تخریب قالی های موزه ای به عهده دارد. رطوبت باعث فساد شیمیایی و واکنش های بیولوژیکی در قالی ها می گردد، رطوبت عمل فرسودگی و پریدگی رنگ را تسریع می بخشد. این پژوهش از نوع تجربی- تحلیلی است که با بررسی های محیطی و همچنین مطالعات کتابخانه ای و آزمایشگاهی صورت پذیرفته است با هدف شناخت و معرفی میزان رطوبت نسبی مناسب جهت حفاظت قالی های موزه ای با الیاف طبیعی پشم، پنبه و ابریشم پرداخته شده است.

بنابراین برای پاسخ به این سوال که رطوبت به عنوان عامل مهم محیطی آسیب رسان از منظر حفاظت پیشگیرانه چه میزان بر مقاومت کششی قالی های موزه ای با الیاف طبیعی پشم، پنبه و ابریشم تاثیر دارد؛ به انجام آزمون مقاومت کششی قالی در راستای طول و عرض بر روی نمونه های مدل سازی شده پرداخته شده در نهایت با توجه به داده های حاصل از آزمون استحکام کششی قالی در راستای طول و عرض نمونه ها، بیانگر این نکته است که تاثیر تخریبی رطوبت بر مقاومت کششی قالی در راستای طول 830/7 درصد و در راستای عرض 876/5 درصد کاهش می دهد. آنالیز واریانس، آزمون های توکی و LSD می توان نتیجه گرفت که رطوبت تاثیر تخریبی بر روی قالی های موزه ای گذاشته و مقاومت کششی قالی را کمتر کرده و بر روی مقاومت کششی قالی ها تاثیر معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات