لایه نشانی کاتالیست LaNiO3/Al2O3 در راکتور میکروکانالی جهت استفاده در رفرمینگ خشک متان

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

دانشکده نفت و پتروشیمی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

تا به حال پژوهش ­های زیادی روی عملکرد کاتالیست­ های گوناگون به صورت پودری یا شکل داده شده در رفرمینگ خشک متان با استفاده از میکرو­راکتور­های بستر ثابت صورت گرفته است، ولی در راکتورهای میکرو­کانالی، از روش ­های لایه ­نشانی کاتالیست که محدودیت انتقال جرم و گرما­ی کمتری دارند گزارش­ های کمی ارائه شده است. اخیراً روش اسپاترینگ و تبخیرگرمایی در راکتورهای میکروکانالی برای لایه نشانی کاتالیست مورد بررسی قرار گرفته است اما این روش ­­ها شامل مشکلاتی نظیر هزینه­ ی بالا و عدم کنترل در مقدار بارگذاری کاتالیست می­ باشند. در این پژوهش، کاتالیست روی دو طرف صفحه­ ی استیل سند­­بلاست شده، لایه نشانی می­ شود. کاتالیست­ ها بعد از لایه نشانی در راکتور میکروکانالی آزمایش و محصولات توسط دستگاه کروماتوگرافی شناسایی شدند. دراین پژوهش کاتالیست­ های پروسکایتی LaNiO3  در دو حالت با پایه­ ی آلومینا و بدون پایه، سنتز و لایه­ نشانی شدند و جهت شناسایی و بررسی کاتالیست­ ها از آنالیز­های EDX، FTIR ،XRD ، SEM  استفاده شده است. نتایج عملکردی نشان داد که کاتالیست همراه با پایهAl2O3، پایداری و درصد تبدیل بهتری نسبت به کاتالیست بدون پایه دارد. همچنین پایداری کاتالیست در دمای C800 به مدت 28 ساعت مورد آزمایش قرار گرفت. در دمای C800 برای کاتالیست LaNiO3  نسبت متوسط 91/0 H2/CO= وبرای کاتالیست با پایه آلومینا نسبت متوسط 97/0= H2/CO حاصل شد. در نتیجه استفاده از راکتورهای میکرو­کانالی دارای مزایاِیی زیادی در قیاس با راکتور­های بستر ثابت، نظیر میزان کاتالیست مصرفی کمترو انتقال جرم و حرارت بهتر است همچنین روش لایه­ نشانی این پژوهش از لحاظ عملکرد و پایداری، قابل رقابت با روش­ های پر هزینه لایه­ نشانی نظیراسپاترینگ در رفرمینگ خشک متان، می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Cormier J.M., Rusu I., Syngas Production Via Methane Steam Reforming with Oxygen: Plasma Reactors Versus Chemical Reactors, J. Phys. D: Appl. Phys, 34(18): 2798 (2001).
[2] Rostrup-Nielsen J.R., New aspects of Syngas Production and Use, Catal.Today., 63(2-4): 159-164 (2000).
[3] Xu J., Yeung.C. M.Y., Ni J., Meunier F., Acerbi N., Fowles M., Tsang S. C., Methane Steam Reforming for Hydrogen Production Using Low Water-Ratios Without Carbon Formation Over Ceria Coated Ni Catalysts, Appl. Catal A: Gen, 345(2): 119-121 (2008).
[4] Prettre M., Eichner C., Perrin M., The Catalytic Oxidation of Methane to Carbon Monoxide and Hydrogen, J. Chem. Soc. Faraday Trans42: 335-339 (1946).
[5] Richardson J.T., Paripatyadar.S.A., Carbon Dioxide Reforming of Methane with Supported Rhodium, Appl. Catal, 61(1): 293-309 (1990).
[6] Abdollahifar M., Haghighi M., Babaluo A.A., Syngas Production Via Dry Reforming of Methane Over Ni/Al2O3–MgO Nanocatalyst Synthesized Using Ultrasound EnergyJ. Ind. Eng. Chem, 20(4): 1845-1851 (2014).
[7] Barroso-Quiroga M.M., Castro-Luna A.E., Catalytic Activity and Effect of Modifiers on Ni-Based Catalysts for the Dry Reforming of Methane, Int. J. Hydrog, 35(11): 6052-6056 (2010).
[8] Curry-Hyde H. E., Howe R. F. (Eds.)., "Natural Gas Conversion II" ,Elsevier (1994).
[9] Chen Y. Hu C.,  Gong M., Zhu X., Chen Y., Tian A., Chemisorption of Methane Over Ni/Al2O3 Catalysts, J. Mol. Catal. A:Chem, 152(1-2): 237-244 (2000).
[10] فیروزی، محمد؛ بقالها، مرتضی؛ اسدی، موسی، سنتز زئولیت ZSM-5 به عنوان کاتالیست فرایند تبدیل متانول به پروپیلن، نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران 31(2): ۲۱ تا ۲۶ (1391).
[11] Hou Z., Chen P., Fang H., Zheng X., Yashima T., Production of Synthesis Gas Via Methane Reforming with CO2 on Noble Metals and Small Amount of Noble-(Rh-) Promoted Ni Catalysts, Int. J. Hydrog31(5): 555-561 (2006).
[12] پرنیان، محمدجواد؛ مرتضوی، یداله؛ طاهری نجف آبادی، علی؛ خدادادی، عباسعلی، استفاده از روش ترسیب شیمیایی فاز بخار برای لایه نشانی روتنیوم از پیش ماده Ru3(CO)12 بر روی کاتالیست Co/Al2O3 و بررسی عملکرد کاتالیست در واکنش فیشر تروپش، نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران 32(4): ۱۷ تا ۳۲ (۱۳۹۲).
[13] Rostrupnielsen J.R., Hansen J.B., CO2-Reforming of Methane Over Transition MetalsJ. Catal, 144(1): 38-49 (1993).
[14] Zhou Y., "Platinum Group Metals Catalyzed Steam Methane Reforming Via Micro-Channel Reactor " (Master's thesis, University of Cape Town) (2014).
[15] Ruckenstein E., Wang H.Y., Carbon Deposition and Catalytic Deactivation During CO2 Reforming of CH4 Over Co/γ-Al2O3 Catalysts, J. Catal, 205(2): 289-293 (2002).
[16] Amin R., Liu B., Ullah S., Biao H. Z., Study of Coking and Catalyst Stability Over CaO Promoted Ni-Based MCF Synthesized by Different Methods for CH4/CO2 Reforming Reaction, Int. J. Hydrog,s 42(34): 21607-21616 (2017).
[17] Gandia L. M., Arzamedi G., Dieguez. P. M.(Eds)., "Renewable Hydrogen Technologies: Production, Purification, Storage, Applications and Safety", Newnes (2013).
[18] Sangsong S., Phongaksorn M., Tungkamani S., Sornchamni T., Chuvaree R., Dry Methane Reforming Performance of Ni-Based Catalyst Coated Onto Stainless Steel Substrate, Energy Procedia, 79: 137-142 (2015).
[19] Moradi G. R., Rahmanzadeh M., Sharifnia S., Kinetic Investigation of CO2 Reforming of CH4 Over La–Ni Based Perovskite, Chem. Eng. Sci, 162(2): 787-791 (2010).
[21] Moradi G., Hemmati H., Rahmanzadeh M., Preparation of a LaNiO3/γ‐Al2O3 Catalyst and Its Performance in Dry Reforming of Methane, Chem. Eng. Technol, 36(4): 575-580 (2013).
[23] Irvine J. T., Neagu D., Verbraeken M. C., Chatzichristodoulou C., Graves. C., Mogensen M. B., Evolution of the Electrochemical Interface in High-Temperature Fuel Cells and Electrolysers, Nat. Energy, 1(1): 1-13 (2016).
[24] Khettab M., Omeiri S., Sellam D., Ladjouzi M. A., Trari. M., Characterization of LaNiO3 Prepared by Sol–Gel: Application to Hydrogen Evolution Under Visible LightMater. Chem. Phys132(2-3): 625-630 (2012).
[25] Fernandes J. D., Melo D. M. D. A., Zinner L. B., Salustiano C. D. M., Silva Z. R., Martinelli A. E., Bernardi M. I. B., Low-Temperature Synthesis of Single-Phase Crystalline LaNiO3 Perovskite Via Pechini Method, Mater. Lett, 53(1-2): 122-125 (2002).