سنتز آسان و کارآمد ایمیدازول تیون‌های چهار استخلافی با استفاده از کمپلکس جدیدی از کبالت به عنوان کاتالیست تحت شرایط بدون حلال

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

گروه شیمی ، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

چکیده

در این پژوهش، یک روش سنتزی تک ظرف، سه جزئی، کارآمد و سازگار با محیط زیست جهت تهیه چندین ایمیدازول تیون با استفاده از کاتالیست جدیدی از کبالت ارائه گردیده است. کاتالیست مورد استفاده در این واکنش یک کمپلکس از کبالت(II) بر پایه لیگاند 5-نیترو-1N-((پیریدین-2-ایل)متیلن)بنزن-2،1-دی‌آمین می‌باشد، که برای اولین بار در سنتز ایمیدازول تیون‌های چهار استخلافی به کار رفته است. واکنش تحت شرایط بدون حلال و با واکنش‌گرهای بنزوئین، آریل‌ایزوتیوسیانات‌های گوناگون وآمین‌های آروماتیک نوع اول متفاوت، در حضور مقدار بهینه از کاتالیست انجام شد. از مزایای این سنتز می‌توان به روش کار آسان، زمان کوتاه واکنش، بهره بالای محصولات، قابلیت بازیافت کاتالیست و عدم استفاده از حلال‌های سمی و خطرناک اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[3] Allameh S., Heravi M. M., Hashemi M. M., Bamoharram F. F., Synthesis of 3-(aryl)-2-Thioxo-2,3-Dihydroquinazolin-4(1H)-One Derivatives Using Heteropolyacids as Green, Heterogeneous and Recyclable Catalysts, Chines Chemical Letters, 22(2): 131-134 (2011).
[4] Khoshdast A. R., Allameh S., Beyramabadi S. A., Khashi M., Morsali A., Pordel M., Catalytic Performance of a New Cu(II) Complex as an Efficient and Recyclable Catalyst in the Synthesis of 1,8-Dioxodecahydroacridines, World J Environ Biosci, 5(2): 23-25 (2016).
[5] Ugi I., Domling A., Horl W., Multicomponent Reactions in Organic Chemistry, Endeavour, 18(3): 115-122 (1994).
[6] Tietze L. F., Modi A., Multicomponent Domino Reactions for the Synthesis of Biologically Active Natural Products And Drugs, Med. Res. Rev, 20(4): 304-322 (2000).
[7] I. Ugi, Domling A., B. Werner B., Since 1995 the New Chemistry of Multicomponent Reactions and Their Libraries, Including Their Heterocyclic Chemistry, Heterocycl. J. Chem, 37(3): 647-658 (2000).
[8] Laufer S. A., Zimmermann W., Ruff K. J., Tetrasubstituted Imidazole Inhibitors of Cytokine Release:  Probing Substituents in the N-1 Position, J. Med. Chem, 47(25): 6311-6325 (2004).
[9] Wolkenberg S. E., Wisnoski D. D., Leister W. H., Wang Y., Efficient Synthesis of Imidazoles from Aldehydes and 1,2-Diketones Using Microwave Irradiation, Org. Lett, 6(9): 1453-1456 (2004).
[10] Samai S., Nandi G. C., Singh P., Singh M.S., l-Proline: an Efficient Catalyst for the One-Pot Synthesis of 2,4,5-Trisubstituted and 1,2,4,5-Tetrasubstituted Imidazoles, Tetrahedron, 65(49): 10115-10161 (2009).
[11] Sharma G. V. M., Jyothi Y., Lakshmi P. S., Efficient Room‐Temperature Synthesis of Tri‐ and Tetrasubstituted Imidazoles Catalyzed by ZrCl4, Synth. Commun, 36: (2006).
[12] Kantevari S., Vuppalapati S. V. N., Biradar D. O., Nagarapu L., Highly Efficient, One-Pot, Solvent-Free Synthesis of Tetrasubstituted Imidazoles Using HClO4–SiO2 as Novel Heterogeneous Catalyst, J. Mol. Catal, 266(1-2): 109-113 (2007).
[13] Sadeghi B., Mirjalili B. B. F., Hashemi M. M., BF3·SiO2: an Efficient Reagent System for the One-Pot Synthesis of 1,2,4,5-Tetrasubstituted Imidazoles, Tetrahedron Lett, 49(16): 2575-2577 (2008).
[14] Wang L. M., Wang Y. H., Tian H., Rare Earth Perfluorooctanoate [RE(PFO)3] Catalyzed One-Pot Synthesis of Benzopyran Derivatives, J. Fluor. Chem, 127(1): 97-100 (2006).
[16] Hasaninejad A., Zare A., Shekouhy M., Ameiri Rad J., Catalyst-Free One-Pot Four Component Synthesis of Polysubstituted Imidazoles in Neutral Ionic Liquid 1-Butyl-3-methylimidazolium Bromide, J. Comb. Chem, 12(6): 844-849 (2010).
 [17] Nahavandian S. , Allameh S., Novel Three-Step Synthesis of Imidazo[1,2-c]Quinazoline-5(6H)-Thione Derivatives, J. Sci, I. R. Iran, 29(1): 21-25 (2018).
[18] Shaker M., Davoodnia A., Vahedi H., Lari J., Roshani M., Mallaeke H., Synthesis of Some New 1,3,4,5‐Tetrasubstituted‐1H‐Imidazole‐2(3H)‐Thiones Via a Facile One‐Pot Three‐Component Reaction in the Presence of Solvent and Heteropolyacids, J . Heterocyclic Chem, 54(1): 313-317 (2017).
[19] Das K., Datta A., Lio P.-H., Huang J.-H., Machura B., Sinha c., Structural Characterization of Cobalt(II) Complexes of an N,O Donor Schiff Base and Their Activity on Carcinoma Cells, J .Polyhedron, 71: 85-90 (2014).