حذف نیترات از آب آشامیدنی به روش لخته سازی الکتریکی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

آزمایشگاه تحقیقاتی فرایندهای پیشرفته جداسازی، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

چکیده

نیترات یکی از آلودگی‌های مهم آب است که زندگی بشر را تحت تأثیر قرار می‌دهد. روش لخته سازی الکتریکی یکی از روش‌های متداول برای حذف نیترات از آب است. در این پژوهش‌ با استفاده از نرم‌افزار طراحی آزمایش و طرح مرکب مرکزی، 48 آزمایش در حالت‌های گوناگون از متغیرها که شامل غلظت اولیه نیترات در بازه 30-10 میلی‌گرم بر لیتر، pH 5-11، فاصله الکترودها 10-2 سانتی‌متر، ولتاژ 30-5 ولت و زمان انجام فرایند 120-20 دقیقه می‌باشند انجام گرفت. جنس الکترودها آلومینیوم (آند) و آهن (کاتد) بوده و حجم راکتور برابر 2 لیتر می‌باشد. بیش‌ترین درصد حذف نیترات در حالتی که غلظت اولیه = 16 میلی‌گرم بر لیتر، pH = 3/9، فاصله الکترود = 4سانتی‌متر، ولتاژ = 23 ولت و زمان الکترولیز = 90 دقیقه بود، به‌دست آمد که بازده آن 78 % شد. سپس در نقاط بهینه، تأثیر نمک سدیم کلرید، دور همزن مکانیکی و تعداد الکترودها بررسی شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] ابراهیمی آ.، عرفانی م.، "بررسی کارآیی روش‌های مختلف حذف بیولوژیکی مواد مغذی و مقایسه اقتصادی آن‌ها"، دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک، بابلسر، مازندران، (1391).
[2] عالیقدری م.، حضرتی ص.، سخایی زاده ع.، سلیمان پور م.، "اندازه گیری غلظت نیترات در منابع تأمین کننده و شبکه توزیع آب آشامیدنی شهر اردبیل"، سلامت و بهداشت، 2(2): 69 تا 75 (1390).
[3] Ziouvelou A.-M., "Denitrification of Potable Water Using Electrochemical and Biological Processes" Thesis, University of Patras, Greece, (2018).
[4] Barrabés N., Sá J., Catalytic Nitrate Removal from Water, Past, Present and Future Perspectives, Applied Catalysis B: Environmental, 104(1-2): 1-5 (2011).
[5] Salam M.A., Fageeh O., Al-Thabaiti S.A., Obaid A.Y., Removal of Nitrate Ions from Aqueous Solution Using Zero-Valent Iron Nanoparticles Supported on High Surface Area Nanographenes, Journal of Molecular Liquids, 212: 708-715 (2015).
[6] Motamedi E., Atouei M.T., Kassaee M., Comparison of Nitrate Removal from Water Via Graphene Oxide Coated Fe, Ni and Co Nanoparticles, Materials Research Bulletin, 54:  34-40 (2014).
[7] Moradi M., Ashrafizadeh S.N., Nitrate Removal from Tapwater by Means of Electrocoagulation-Flotation Process, Separation Science and Technology, 55(8): 1577-1587 (2019).
[8] Amarine M., Lekhlif B., Sinan M., El Rharras A., Echaabi J., Treatment of Nitrate-Rich Groundwater Using Electrocoagulation with Aluminum Anodes, Groundwater for Sustainable Development, 11: 100371 (2020).
[9] Abdel-Aziz M., El-Ashtoukhy E.Z., Zoromba M.S., Bassyouni M., Sedahmed G., Removal of Nitrates from Water by Electrocoagulation Using a Cell with Horizontally Oriented Al Serpentine Tube Anode, Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 82: 105-112 (2020).
[10] Wang Z., Fei X., He S., Huang J., Zhou W., Comparison of Heterotrophic and Autotrophic Denitrification Processes for Treating Nitrate-Contaminated Surface Water, Science of the Total Environment, 579: 1706-1714 (2017).
[11] Pulkka S., Martikainen M., Bhatnagar A., Sillanpää M., Electrochemical Methods for the Removal of Anionic Contaminants from Water–a Review, Separation and Purification Technology, 132: 252-271 (2014).
[12] Emamjomeh M.M., Sivakumar M., Review of Pollutants Removed by Electrocoagulation and Electrocoagulation/Flotation Processes, Journal of environmental management, 90(5): 1663-1679 (2009).
[13] Liu H., Zhao X., Qu J., "Electrocoagulation in Water Treatment", Springer (2010).
[14] Crittenden JC., Trussell RR., Hand DW., Howe KJ,. Tchobanoglous G., "Principles and Design", John Wiley & Sons, (2005).
 [15] Tabash T.M., "Nitrate Removal from Groundwater Using Continuous Flow Electrocoagulation Reactor",  Thesis, The Islamic University-Gaza, (2013).
[16] Emamjomeh M., Sivakumar M., Electrocoagulation (Ec) Technology for Nitrate Removal, Faculty of Engineering, 1(1):1-8 (2005).
 [17] Xu D., Li Y., Yin L., Ji Y., Niu J., Yu Y., Electrochemical Removal of Nitrate in Industrial Wastewater, Frontiers of environmental science & engineering, 12(1): 9 (2018).
[18] Ghazouani M., Bousselmi L., Akrout H., Combined Electrocoagulation and Electrochemical Treatment on Bdd Electrodes for Simultaneous Removal of Nitrates and Phosphates, Journal of Environmental Chemical Engineering, 8(6): 104509 (2020).
[19] Yao J., Mei Y., Yuan T., Chen J., Pan H., Wang J., Electrochemical Removal of Nitrate from Wastewater with a Ti Cathode and Pt Anode for High Efficiency and N2 Selectivity, Journal of Electroanalytical Chemistry, 882: 115019 (2021).
[20] Ghanbari F., Moradi M., Mohseni-Bandpei A., Gohari F., Abkenar T.M., Aghayani E., Simultaneous Application of Iron and Aluminum Anodes for Nitrate Removal: A Comprehensive Parametric Study, International Journal of Environmental Science and Technology, 11(6): 1653-1660 (2014).
[21] Hashemzadeh F., Behnejad M., Hassani A., Investigation of the Performance of Electrocoagulation Process in the Simultaneous Elimination of Nitrate and Phosphate from Water, Journal of Water and Wastewater, 31(5): 184-195 (2020).
[22] Mohammadi A., Khadir A., Tehrani R.M., Optimization of Nitrogen Removal from an Anaerobic Digester Effluent by Electrocoagulation Process, Journal of Environmental Chemical Engineering, 7(3): 103195 (2019).
[23] Ebadi M., Asareh A., Jalilzadeh Yengejeh R., Hedayat N., Investigation of Electro-Coagulation Process for Phosphate and Nitrate Removal from Sugarcane Wastewaters, Iranian Journal of Toxicology, 15(1): 19-26 (2021).
[24] Nariyan E., Sillanpää M., Wolkersdorfer C., Uranium Removal from Pyhäsalmi/Finland Mine Water by Batch Electrocoagulation and Optimization with the Response Surface Methodology, Separation and Purification Technology, 193: 386-397 (2018).
[25] Zhang S., Zhang J., Wang W., Li F., Cheng X., Removal of Phosphate from Landscape Water Using an Electrocoagulation Process Powered Directly by Photovoltaic Solar Modules, Solar Energy Materials and Solar Cells, 117: 73-80 (2013).
[26] Makover J., Hasson D., Semiat R., Shemer H., Electrochemical Removal of Nitrate from High Salinity Waste Stream in a Continuous Flow Reactor, Journal of Environmental Chemical Engineering, 8(3): 103727 (2020).
[27] Kim M.-K., Kim T., Kim T.-K., Joo S.-W., Zoh K.-D., Degradation Mechanism of Perfluorooctanoic Acid (Pfoa) During Electrocoagulation Using Fe Electrode, Separation and Purification Technology, 247: 116911 (2020).
[28] Palahouane B., Drouiche N., Aoudj S., Bensadok K., Cost-Effective Electrocoagulation Process for the Remediation of Fluoride from Pretreated Photovoltaic Wastewater, Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 22: 127-131 (2015).
[29] Cheballah K., Sahmoune A., Messaoudi K., Drouiche N., Lounici H., Simultaneous Removal of Hexavalent Chromium and COD from Industrial Wastewater by Bipolar Electrocoagulation, Chemical Engineering and Processing: Process Intensification, 96: 94-99 (2015).
[30] Karamati-Niaragh E., Moghaddam M.R.A., Emamjomeh M.M., Nazlabadi E., Evaluation of Direct and Alternating Current on Nitrate Removal Using a Continuous Electrocoagulation Process: Economical and Environmental Approaches through RSM, Journal of environmental management, 230: 245-254 (2019).
[31] Apshankar K.R., Goel S., Nitrate Removal from Drinking Water Using Direct Current or Solar Powered Electrocoagulation, SN Applied Sciences, 2(2): 304 (2020).
[32] Emamjomeh M.M., Jamali H.A., Moradnia M., Optimization of Nitrate Removal Efficiency and Energy Consumption Using a Batch Monopolar Electrocoagulation: Prediction by RSM Method, Journal of Environmental Engineering, 143(7): 04017022 (2017).