حذف نیترات از آب آشامیدنی به روش لخته سازی الکتریکی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 مهندسی شیمی،دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران

2 دانشگاه علم و صنعت

چکیده

نیترات یکی از آلودگی های مهم آب است که زندگی بشر را تحت تاثیر قرار می دهد. روش لخته سازی الکتریکی یکی از روش های متداول جهت حذف نیترات از آب است. در این تحقیق با استفاده از نرم افزار طراحی آزمایش و طرح مرکب مرکزی، 48 آزمایش در حالت های مختلف از متغیرها که شامل غلظت اولیه نیترات در محدوده 10-30 میلی گرم برلیتر، pH 5-11، فاصله الکترودها 2-10 سانتی متر، ولتاژ 5-30 ولت و زمان انجام فرایند 20-120 دقیقه می باشند انجام گرفت. جنس الکترودها آلومینیوم (آند) و آهن (کاتد) بوده و حجم راکتور برابر 2 لیتر می باشد. بیشترین درصد حذف نیترات در حالتی که غلظت اولیه = 16 میلی گرم بر لیتر، pH = 3/9 ، فاصله الکترود = 4 سانتی متر، ولتاژ = 23 ولت و زمان الکترولیز = 90 دقیقه بود، بدست آمد که بازدهی آن 78 % شد. سپس در نقاط بهینه، تاثیر نمک سدیم کلرید، دور همزن مکانیکی و تعداد الکترودها بررسی گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات