بهینه سازی تولید لیپاز توسط قارچ Aspergillus sp. جداسازی شده از پساب آسیاب زیتون با استفاده از فرایند تخمیر در بستر جامد

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی دانشگاه گیلان، رشت، گیلان

2 دانشیار گروه مهندسی شیمی دانشگاه گیلان

3 دانشیار گروه شیمی دانشگاه پیام نور مرکز قزوین

4 گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی، دانشگاه گیلان

چکیده

لیپازها گروهی از هیدرولازها هستند که هیدرولیز تری آسیل گلیسرولها به گلیسرول و اسیدهای چرب آزاد تسریع می بخشند. این آنزیم ها به دلیل پتانسیل بالای استفاده در بسیاری از صنایع، از جمله آنزیم های مهم صنعتی به شمار می روند. در این تحقیق قارچهای مولد لیپاز از پساب آسیاب زیتون و استخر دفع آن غربال و جداسازی شدند. در تست های کیفی، 7 سویه به عنوان قارچ های تولید کننده لیپاز شناسایی شدند. یکی از 7 قارچ جدا شده که فعالیت لیپاز خوبی را نیز نشان داد، بر اساس بررسیهای ماکروسکوپی و میکروسکوپی به عنوان Aspergillus sp شناخته شد. به منظور بررسی عوامل موثر بر فرایند تولید آنزیم و دستیابی به شرایط تخمیر و ترکیب محیط کشت بهینه جهت تولید لیپاز، چهار فاکتور در پنج سطح در قالب روش طراحی آزمایشات تاگوچی در نرم افزارMinitab مورد بررسی قرار گرفت. شرایط بهینه برای فاکتورهای نسبت WS به OF، زمان تخمیر، میزان رطوبت، و غلظت گلوکز به ترتیب 0.5، 7 روز، 66% و 0 گرم در لیتر به دست آمد.

با استفاده از شرایط تخمیر بهینه، حداکثر فعالیت لیپاز در شرایط بهینه و در سطح معنی داری 5 درصد،U/g 73/2754 بدست آمد. نتایج نشان داد که قارچ جدا شده از پتانسیل بالایی برای تولید لیپاز برخوردار است. این مطالعه با هدف شناخت بهتر میکروارگانیسم های موجود در پساب آسیاب زیتون و بهره گیری از آنها به عنوان گزینه های بالقوه برای تبدیل محصولات فرعی کشاورزی به متابولیت های ثانویه با ارزش مانند لیپاز انجام شد

کلیدواژه‌ها

موضوعات