تهیه، شناسایی، بررسی ساختاری،آنالیز سطح هیرشفلد و خواص ضد باکتریایی ترکیب جدید دی تیوفسفر با اسکلت P(S)(S)(N)(C)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

در این پژوهش، ترکیب جدیدی ازدی تیو فسفرها با فرمول [(S–)(S)P(OC6H4-p-CH3)(NHCH2CH2NH(Me)2)+] تهیه شد و با استفاده از روش های طیف سنجی تبدیل فوریه زیر قرمز (FT-IR)، تشدید مغناطیس هسته (31P, 13C, 1H NMR)، تجزیه عنصری (CHN) و پراش پرتو ایکس نمونه تک بلور شناسایی گردید. این ترکیب در سیستم بلوری تک میل و گروه فضایی P21/c متبلور شده است. ساختار کریستالی ترکیب نشان داد که واحد بی تقارن آن به صورت دو مولکولی می باشد و اتم فسفر در محیط چهاروجهی P(S)(S)(N)(C) قرار دارد. در ساختار بلوری پیوندهای هیدروژنی N-H...S=P یک ساختار یک بعدی از مولکولها در راستای محور b ایجاد می کند، این الگو شامل موتیف های R_2^2 (7) و R_2^2 (8) می باشد. سطح های هیرشفلد و نمودار اثر انگشت دوبعدی برآمده از برهمکنش های بین مولکولی با استفاده از برنامه کریستال اکسپلورر ایجاد می شود که برای آن از داده های بلورنگاری(cif) به عنوان ورودی به نرم افزار استفاده می شود.. بررسی ها نشان می دهد که برهمکنش های H…H مربوط به دو مولکول مجزا در ترکیب مورد نظر دارای سهمی به میزان 1/51 % و 9/50 % می باشند. علاوه بر این فعالیت ضدباکتریایی ترکیب سنتز شده بر روی باکتریهای اشیریشیا کلی، سودوموناس آئروژینوزا، باسیلوس سرئوس، استافیلوکوکوس اورئوس مورد بررسی گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات