ساخت سنسور تشخیص دوپامین با استفاده از دستگاه های تحلیلی مبتنی بر کاغذ میکروسیالی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل، ایران

2 مهندسی شیمی/ بیوتکنولوژی دانشگاه نوشیروانی بابل ایران

3 Department of Mechanical Engineering, Babol Noshirvani University of Technology.

4 Biotechnology Research Center, Department of Chemical Engineering, Babol Noshirvani University of Technology.

چکیده

در این کار تحقیقاتی، یک روش تشخیص رنگ‌سنجی ساده و ارزان برای دوپامین با استفاده از تکنیک برش لیزر بر روی دستگاه‌های تحلیلی مبتنی بر کاغذ میکروسیالی ، گزارش شد. همچنین تاثیر عوامل مختلف از جمله زمان واکنش بین دوپامین و فریک کلراید، حجم نمونه مصرفی، زمان خشک شدن، pH محلول فنانترولین و نسبت حجمی فریک کلراید / دوپامین مورد بررسی قرار گرفت و بهینه سازی شد که مقدار بهینه برای هرکدام از پارامتر‌ها به ترتیب، 4 دقیقه، 4/1، 8/2 و 2/4 μl، 12 دقیقه، 4/7 و 2:1 بدست آمد. از تجزیه و تحلیل‌های بعدی با استفاده از نرم‌افزار فتوشاپ، حد تشخیص و حد کمّی برای دوپامین 0.0171 Mµ و 0.0517 Mµ و انحراف استاندارد نسبی از 12/0٪ تا 17/0٪ برای n = 5 بدست آمد که دقت خوب این روش را نشان می‌دهد. همچنین در این مطالعه، پتانسیل روش پیشنهادی به عنوان یک روش ارزان قیمت و سریع رنگ‌سنجی برای تعیین دوپامین در نمونه‌های حقیقی از جمله سرم خون انسان نشان داده شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات