بررسی اثر توان مایکروویو روی میزان پلیمریزاسیون درجا پلی استایرن روی نانولوله کربنی و خواص الکتریکی نانوکامپوزیت حاصله

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

نانوکامپوزیت‌‌های نانولوله کربنی/ پلی استایرن به کمک پلیمریزاسیون در جا تحت تابش امواج مایکروویو سنتز شدند. به علت اینکه نانو لوله‌های کربنی جادب مایکروویو هستند در اثر تابش مایکروویو گرم شدند و پلیمریزاسیون حرارتی خود به خودی استایرن بدون استفاده از آغازگر انجام شد. برای بررسی تاثیر امواج مایکروویو در پلیمریزاسیون، سنتز نانو کامپوزیت نانو لوله کربنی/پلی استایرن به کمک حرارت دهی نیز انجام شد. مورفولوژی نمونه‌ها توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی و میکروسکوپ الکترونی عبوری مورد مطالعه قرار گرفت. مشخصه یابی نمونه‌ها به کمک آنالیز‌های طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه، گرما سنج وزنی و رامان انجام شد و رسانایی الکتریکی نمونه ها نیز بررسی گردید. نتایج نشان دادند که استفاده از امواج مایکروویو می‌تواند باعث ایجاد یک لایه پلی استایرنی روی نانو لوله‌ها شود و نانو کامپوزیت حاصله دارای کلوخه‌های اندکی بود. علاوه بر این، با افزایش توان مایکروویو، ضخامت لایه پلیمری ایجاد شده روی نانولوله‌ها افزایش و رسانایی الکتریکی نانو کامپوزیت‌ها از 37/14 زیمنس بر متر برای نانوکامپوزیت سنتز شده با حرارت (صفر وات) به 17/7، 39/5 و 94/2 زیمنس بر متر به ترتیب برای نانوکامپوزیت سنتز شده با مایکروویو با قدرت300، 500 و 700 وات، کاهش یافت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات