تهیه ی نانوذرات لیپیدی جامد حامل کورکومین استخراج‌شده از گیاه ریوند (Rheum ribes L.)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

کورکومین، پلی فنولی است که خواص دارویی بسیاری دارد. با وجود اثرات برجسته دارویی و اثرات بیولوژیکی، حلالیت کم در آب و از بین رفتن سریع ، کاربردهای درمانی آن را محدود می‌کند، بنابراین استفاده از نانوذرات لیپیدی جامد (SLNs) یا نانوحامل‌های لیپیدی جامد به عنوان یک سیستم دارورسان با خواص عالی مانند اندازه ذرات کوچک، زیست سازگاری، پایداری شیمیایی و فیزیکی و قابلیت کاربرد آسان، برای این پژوهش مناسب درنظر گرفته شد. هدف ازتهیه ی نانوذرات لیپیدی جامد حاوی کورکومین، تهیه یک سیستم نانوحامل جدید و کارآمد برای اثربخشی بیشتر کورکومین استخراج و تخلیص شده از گیاه ریوند بود.

در پژوهش حاضر از ماسراسیون به کمک دو حلال ( هگزان نرمال و اتانول ) برای عصاره‌گیری از گیاه ریوند و به منظور خالص‌سازی کورکومین موجود در این عصاره از روش استخراج مایع - مایع، استفاده شد و از روش میکروامولسیون برای تهیه نانوذرات لیپیدی جامد حاوی کورکومین استفاده شد.مقدار کورکومین موجود در عصاره ریوند و کورکومین خالص سازی شده به ترتیب 8/39% و 7/81 % در مقایسه با کورکومین استاندارد بدست آمد و نانوذرات تولید شده حاوی کورکومین سایز، شاخص بس‌پاشیدگی و پتانسیل زتای مطلوب و اشکال کروی را نشان‌داد. همچنین پایداری نانوذرات لیپیدی جامد در محیط اسیدی بررسی شد که نتایج نسبتا" مناسبی بدست آمد. همچنین پایداری نانوذرات لیپیدی جامد در طول مدت 9 ماه بررسی شد، که بعد از گذشت 9 ماه، افزایش سایز ذره حدودا" 23 نانومتر می باشد که نسبت به کارهای مشابه مقدار مناسبی می باشد. سپس رهش کورکومین از نانوذرات لیپیدی جامد، بررسی شد.

یافته‌های پژوهش نشان‌ داد سیستم نانوحامل لیپیدی یک فرمولاسیون مناسب و مکانیسم محرک داخلی برای ترشح کنترل‌شده دارو دارد. بنابراین می‌توان گفت یک نانوحامل لیپیدی بهینه وقابل کنترل برای اثرات درمانی کورکومین استخراجی تولید ‌شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات