تهیه نانوذره‌های لیپیدی جامد حامل کورکومین استخراج شده از گیاه ریوند (Rheum ribes L.)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

کورکومین، پلی فنولی است که ویژگی‌های دارویی بسیاری دارد. با وجود اثرهای برجسته دارویی و اثرهای زیستی، حلالیت کم در آب و از بین رفتن سریع، کاربردهای درمانی آن را محدود می‌کند، بنابراین استفاده از نانوذره‌های لیپیدی جامد (SLNs) یا نانوحامل­ های لیپیدی جامد به عنوان یک سامانه دارورسان با ویژگی‌های عالی مانند اندازه ذره‌های کوچک، زیست سازگاری، پایداری شیمیایی و فیزیکی و قابلیت کاربرد آسان، برای این پژوهش مناسب در نظر گرفته شد. هدف ازتهیه نانوذره‌های لیپیدی جامد دارای کورکومین، تهیه یک سامانه نانوحامل نوین و کارآمد برای اثربخشی بیش‌تر کورکومین استخراج و تخلیص شده از گیاه ریوند بود. در این پژوهش از ماسراسیون به کمک دو حلال (هگزان نرمال و اتانول) برای عصاره­گیری از گیاه ریوند و به منظور خالص ­سازی کورکومین موجود در این عصاره از روش استخراج مایع - مایع، استفاده شد و از روش میکروتعلیق برای تهیه نانوذره‌های لیپیدی جامد دارای کورکومین استفاده شد. مقدار کورکومین موجود در عصاره ریوند و کورکومین خالص سازی شده به ترتیب 8/39% و 7/81% در مقایسه با کورکومین استاندارد به‌دست آمد و نانوذره‌های تولید شده دارای کورکومین اندازه، شاخص بس ­پاشیدگی و پتانسیل زتای دلخواه و اشکال کروی را نشان­داد. همچنین پایداری نانوذره‌های لیپیدی جامد در محیط اسیدی بررسی شد که نتیجه‌ها به نسبت مناسبی به‌دست آمد. همچنین پایداری نانوذره‌های لیپیدی جامد در طول مدت 9 ماه بررسی شد، که پس از گذشت 9 ماه، افزایش اندازه ذره حدودا 23 نانومتر می‌باشد که نسبت به کارهای همانند مقدار مناسبی می‌باشد. سپس رهش کورکومین از نانوذره‌های لیپیدی جامد، بررسی شد. یافته­ های پژوهش نشان­ داد سامانه نانوحامل لیپیدی یک فرمولاسیون مناسب و سازوکار محرک درونی برای ترشح کنترل‌شده دارو دارد. بنابراین می ­توان گفت یک نانوحامل لیپیدی بهینه و قابل کنترل برای اثرهای درمانی کورکومین استخراجی تولید ‌شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Tartik M., Darendelioglu E., Aykutoglu G., Baydas G., The Various Biological Activities of Rheum Ribes Extract on Different Types of Cell, Türk Doğa Ve Fen Dergisi, 4: 1-7 (2015).
[2] Noori S., Kiyasat A.R., Kolahi M., Mirzajani R., Seydnejad M., Phytochemical Study and Recognition of Curcuminoids of Turmeric (Curcuma longa L.) Extract and Comparison of the Flavonoid and Flavanol Content Utilizing Different Extraction, scientific journal of ilam university of medical sciences, 26: 86-98 (2019).
[3] Hewlings S.J., Kalman D.S., Curcumin: A Review of its’ Effects on Human Health, Foods, 6: 92-103 (2017).  
[4] Oyarce P., De Meester B., Fonseca F., de Vries L., Goeminne G., Pallidis A., Introducing Curcumin Biosynthesis in Arabidopsis Enhances Lignocellulosic Biomass Processing, Nature Plants, 5: 225-37 (2019).
[5] Shelat P., Mandowara V.K., Gupta D.G., Patel S., Formulation of Curcuminoid Loaded Solid Lipid Nanoparticles in Order to Improve oral Bioavailability, International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, 7: 278-82 (2015).
[6] Mehnert W., Mäder K., Solid Lipid Nanoparticles: Production, Characterization and Applications, Advanced Drug Delivery Reviews, 64: 83-101 (2012).
[7] Bagul U.S., Pisal V.V., Solanki N.V., Karnavat A., Current Status of Solid Lipid Nanoparticles: A Review, Modern Applications of Bioequivalence & Bioavailability, 3: 1-2 (2018).
[8] Battaglia L., Ugazio E., Lipid Nano-and Microparticles: An Overview of Patent-Related Research, Journal of Nanomaterials, 2019: 1-22 (2019).
[9] Ganesan P., Ramalingam P., Karthivashan G., Ko Y.T., Choi D.K., Recent Developments in Solid Lipid Nanoparticle and Surface-Modified Solid Lipid Nanoparticle Delivery Systems for Oral Delivery of Phyto-Bioactive Compounds in Various Chronic Diseases, International Journal of Nanomedicine, 13: 1569-1583 (2018).
[10]  Ghaffari S., Jourghanian P., Arjmand M., Mohammadnejad M., Sustained Release Curcumin Loaded Solid Lipid Nanoparticles, Advanced Pharmaceutical Bulletin6: 17-21 (2016).
[11] Mirzababaei M., Larijani K., Hashemi-Moghaddam H., Mirjafary Z., Madanchi H., In Vitro Targeting of NL2 Peptide Bounded on Poly L-DOPA Coated Graphene Quantum Dot, Journal of Fluorescence, 31: 279-288 (2021).
[12] Mahmoudi M., Saeidian H., Mirjafary Z., mokhtari J., Preparation and Characterization of Memantine Loaded Polycaprolactone Nanocapsules for Alzheimer’s Disease, Journal of Porous Materials28: 1-8 (2021).
[13] Babaei Shekardasht M.,  Givianrad M.H., Gharbani P., Mirjafary Z.,  Mehrizad A., Preparation of a Novel Z-Scheme g-C3N4/RGO/Bi2Fe4O9 Nanophotocatalyst for Degradation of Congo Red Dye under Visible Light, Diamond and Related Materials, 109: 108008 (2020).
[14] Geszke-Moritz M., Moritz M., Solid Lipid Nanoparticles as Attractive Drug Vehicles: Composition, Properties and Therapeutic Strategies, Materials Science and Engineering: C, 68: 982-994 (2016).
[15] Westesen K., Bunjes H., Do Nanoparticles Prepared from Lipids Solid at Room Temperature always Possess a Solid Lipid Matrix, International Journal of Pharmaceutics, 115: 129-31 (1995).
[16] Feng T., Wei Y., Lee R.J., Zhao L., Liposomal Curcumin and its Application in Cancer, International Journal of Nanomedicine12: 6027-6044 (2017).
[17] Bolourian S., “Production of Lipid Nanocarriers Containing Curcumin and Study of Physicochemical Properties and its Releas, Ph.D Thesis, Ferdowsi University, Mashhad, Iran (2016).
[18] Hu F.Q., Jiang S.P., Du Y.Z., Yuan H., Ye Y.Q., Zeng S., Preparation and Characterization of Stearic Acid Nanostructured Lipid Carriers by Solvent Diffusion Method in an Aqueous System, Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 45: 167-73 (2005).
[19] Zhang N., Ping Q.N., Huang G.H, Xu W.F., Investigation of Lectin-Modified Insulin Liposomes as Carriers for Oral Administration, International Journal of Pharmaceutics, 294: 247-59 (2005).
[20] Madureira A.R., Campos D.A., Oliveira A., Sarmento B., Pintado M.M., Gomes A.M., Insights into the Protective Role of Solid Lipid Nanoparticles on Rosmarinic Acid Bioactivity during Exposure to Simulated Gastrointestinal Conditions, Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 139: 277-284 (2016).
[21] Kashanian S., Rostami E., PEG-Stearate Coated Solid Lipid Nanoparticles as Levothyroxine Carriers for Oral Administration, Journal of Nanoparticle Research, 16: 1-10 (2014).
[22] Garcıa-Fuentes M., Torres D., Alonso M., Design of Lipid Nanoparticles for the Oral Delivery of Hydrophilic Macromolecules, Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 27: 159-68 (2003).
[23] Tamjidi F., Shahedi M., Varshosaz J., Nasirpour A., Nanostructured Lipid Carriers (NLC): A Potential Delivery System for Bioactive Food Molecules, Innovative Food Science & Emerging Technologies, 19: 29-43 (2013).
[24] Lai F., Sinico C., De Logu A., Zaru M., Müller R.H., Fadda A.M., SLN as a Topical Delivery System for Artemisia Arborescens Essential Oil: in Vitro Antiviral Activity and Skin Permeation Study, International Journal of Nanomedicine, 2: 419-425 (2007).
[25] Abdelbary G., Fahmy R.H., Diazepam-Loaded Solid Lipid Nanoparticles: Design and Characterization, Aaps Pharmscitech, 10: 211-219 (2009).
[26] Fathi M., Varshosaz J., Mohebbi M., Shahidi F., Hesperetin-Loaded Solid Lipid Nanoparticles and Nanostructure Lipid Carriers for Food Fortification: Preparation, Characterization, and Modeling, Food and Bioprocess Technology, 6: 1464-1475 (2013).
[28] Song W., Qiao X., Liang W.f., Ji S., Yang L., Wang Y., Efficient Separation of Curcumin, Demethoxycurcumin, and Bisdemethoxycurcumin from Turmeric using Supercritical Fluid Chromatography: from Analytical to Preparative Scale, Journal of Separation Science, 38: 3450-3453 (2015).
[29] Tiyaboonchai W., Tungpradit W., Plianbangchang P., Formulation and Characterization of    Curcuminoids Loaded Solid Lipid Nanoparticles, International Journal of Pharmaceutics, 337: 299-306 (2007).
[30] Jourghanian P., Ghaffari S., Ardjmand M., Haghighat S., Mohammadnejad M., Sustained Release Curcumin Loaded Solid Lipid Nanoparticles, Advanced Pharmaceutical Bulletin, 6: 1-17 (2016).
[31] Elbahwy I.A., Ibrahim H.M., Ismael H.R., Kasem A.A., Enhancing Bioavailability and Controlling the Release of Glibenclamide from Optimized Solid Lipid Nanoparticles, Journal of Drug Delivery Science and Technology, 38: 78-89 (2017).
[32] Müller R.H., Mäder K., Gohla S., Solid Lipid Nanoparticles (SLN) for Controlled Drug Delivery a Review of the State of the Art, European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics, 50: 161-177 (2000).