مروری بر تغییرات ساختار الکترونی در جذب مایعات یونی تنظیم پذیر با نانو ساختارها

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 گروه شیمی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

2 گروه شیمی ، دانشکده علوم، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

چکیده

در این مقاله مروری، مطالعه ی سیستماتیک بر جذب فیزیکی انواع مایعات یونی با کاتیون های مختلف، بررسی برهمکنش های مولکولی بین کاتیون ها و آنیون های مایعات یونی تنظیم پذیر با نانو ساختارهای مختلف برپایه گرافن، سیلسیم، ژرمانیوم و بور- نیترید بدون نقص و مقایسه پایداری بین انواع نانو ساختارها و ایجاد نقص بر روی آنها (نقص حفره ای و استون والز) و مطالعه تاثیر تغییرات جذب انواع مایعات یونی بر نانو ساختارهای مختلف بدون نقص و نقص دار بر خصوصیات فیزیکی از جمله : انرژی اتصال، انرژی برهمکنش، شکاف انرژی ، سختی شیمیایی، پتانسیل شیمیایی و طیف جذبی کار کرده اند انجام شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات