بررسی و ارزیابی میزان تاثیرگذاری محلول کلریدی کربناته بر کشش بین سطحی دینامیک نفت خام اسیدی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه مهندسی شیمی، آزمایشگاه ازدیادبرداشت نفت و فرآوری گاز، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

2 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده

امروزه از تزریق آب کربناته به عنوان یکی از روش‏های پیشنهادی موثر در فرآیند ازدیاد برداشت نفت از مخازن نفت خام نام برده می‎شود. در این روش، اثر ۲CO، دما و فشار روی کشش بین سطحی دینامیک (DIFT) نفت خام/آب شور کربناته از اهمیت ویژه‏ای برخوردار می‎باشد. در این تحقیق، با بکارگیری نمونه نفت خام اسیدی با عدد اسیدیته کلی g/mgKOH 5/1 و در حضور محلول کلرید سدیم کربناته و کلرید پتاسیم کربناته اثرات هر یک از پارامترهای فوق‏الذکر بر DIFT در بازه وسیعی از دما (C°‏ ۳۰ –C °‏ ۸۰) و فشار (psi‏۵۰۰-psi‏۴۰۰۰) مورد بررسی قرار می‏گیرد. علاوه بر آن زمان جذب سورفکتانت‏های طبیعی در نفت خام یعنی آسفالتین و رزین بر روی فصل مشترک، مربوط به محلول آبی کربناته/ نفت خام با استفاده از یک مدل تجربی نزولی نمایی ( Mono-Exponential Decay) محاسبه و نتایج به دست آمده شامل کشش بین سطحی و زمان جذب با نتایج بدست آمده در غیاب دی‌اکسید‏کربن یعنی محلول‏های کلرید سدیم و کلرید پتاسیم و نفت خام مقایسه شده است. طبق نتایج به دست آمده، با افزایش فشار، با وجود کاهش اندک کشش بین سطحی تعادلی نفت خام/آب نمک کربناته، در روند DIFT تغییرات چندانی مشاهده نشده است. در محلول‏های کربناته با افزایش دما به دلیل افزایش جنبش مولکولی (افزایش آنتروپی)، کشش بین سطحی تعادلی (EIFT) کاهش داشته است. اما در حالت کلی،مشاهده شد که حضور ۲CO در فاز آبی باعث افزایش EIFT در مقایسه با آب نمک خالص شده است؛ که می‏توان آن را به ساختار اسیدی نفت خام وکاهش pH فاز آبی و همچنین کاهش یونیزاسیون سورفکتنت‌های طبیعی نسبت داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات