بررسی اثر اصلاح نانوذره‌های ZIF-8 با سورفکتانت کاتیونی CTAB بر عملکرد غشاهای ماتریس آمیخته PVA/ZIF-8 در آب‌زدایی از ایزوپروپانول به روش تراوش تبخیری

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 گروه مهندسی شیمی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 پژوهشکده پتروشیمی، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی، تهران، ایران

چکیده

آب‌زدایی از ترکیبات آلی به منظور دستیابی به محصول با ارزش و دارای خلوص بالا، یکی از مهم‌ترین بخش‌های صنایع شیمیایی محسوب می-شود. در این پژوهش غشاهای ماتریس آمیخته متشکل از پلی وینیل الکل و فاز معدنی ZIF-8 اصلاح شده با سورفکتانت کاتیونی CTAB با هدف ارتقای عملکرد آب زدایی از ایزوپروپانول در فرآیند تراوش تبخیری مورد ارزیابی قرار گرفتند. نانوذره‌ها و غشاها با استفاده از روش‌های طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه، جذب-واجذب گاز، وزن سنجی حرارتی، پراش اشعه ایکس و میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی مشخصه‌یابی شدند. تصاویرمیکروسکوپی نشان داد که حضور CTAB مورفولوژی نانوذره‌های ZIF-8 را از RD بهTRD تغییر داد. اثر بارگذاری ذره‌های ZIF-8 اصلاح نشده از 1 تا 10 درصدوزنی در غشاها بر عملکرد جداسازی خوراک ایزوپروپانول حاوی wt% 10 آب در دمای ˚C30 بررسی شد. سپس بر اساس ترکیب درصد بهینه یافت شده، عملکرد جداسازی غشای ماتریس آمیخته دارای wt% 5 نانوذره‌های اصلاح شده با سورفکتانت ارزیابی شدکه با ارائه شار تراوش یافته kg/m2h 942/0 و ضریب جداسازی 174، نشان از موفقیت در دستیابی به عملکرد بهتر در مقایسه با غشاهای پلیمری خالص و ماتریس آمیخته بدون اصلاح داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات