بررسی عملکرد کاتالیست زئولیت در فرایند پیرولیز سلولز

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

از آن جایی که ذخایر نفتی در حال اتمام بوده و یا دارای مقدارهای محدودی می‌باشند، بنابراین منابع نوین انرژی از جمله زیست­ توده، بایستی مورد بررسی قرار گیرند. سلولز یکی از اجزای اصلی زیست­ توده است، بنابراین لازم است که پیرولیز آن به‌صورت جداگانه مورد بررسی قرار بگیرد، تا میزان تأثیر آن، در شرایط گوناگون بر فراورده‌ها مشخص شود. شرایط عملیاتی مانند دما، سرعت گرمایش، فشار، زمان ماند، کاتالیست و ... بر فراورده‌های به‌دست آمده از پیرولیز سلولز تأثیر شایان توجهی دارند. در اینجا تأثیر کاتالیست زئولیت A4 به ­عنوان یکی از کاتالیست‌های رایج در پیرولیز سلولز مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور، در یک  راکتور با اندازه‌های آزمایشگاهی، 15 گرم از سلولز بارگذاری شد و پیرولیز نمونه‌ها در دمای 500 درجه سلسیوس و فشار اتمسفریک انجام پذیرفت. نتیجه‌ها نشان داد که کاتالیست زئولیت A4، باعث افزایش میزان چار از %83/9 به %25/12 و کاهش میزان گاز از %05/37 به %83/33 شد. این در حالی است که میزان تار تغییر چندانی نداشت (53% ~). کاهش فراورده‌های گازی و همچنین افزایش چار، نشان­دهنده­ پلیمریزاسیون مولکول های فرار تولیدی در فرایند پیرولیز کاتالیستی بود. نتیجه‌های به‌دست آمده از آنالیز گاز تولیدی در پیرولیز نشان داد که، گاز به‌دست آمده شامل CO و CO2 بود که از ترکیب‌های اکسیژن ­دار موجود در سلولز تولید شدند. بر اساس نتیجه‌ها، فراورده تار به‌دست آمده از پیرولیز سلولز، شامل دو گروه آروماتیکی و آلیفاتیکی بود که در صورت عدم استفاده از کاتالیست زئولیت A4، میزان آلکان­ها کاهش یافت. بر اساس نتیجه‌های آنالیز نمونه­ های چار، اکسیژن­زدایی و پلیمریزاسیون در حضور کاتالیست بیش‌تر رخ داد. بر اساس نتیجه‌های آنالیز کاتالیست نیز مقداری کک بر روی کاتالیست تشکیل شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[2] Banks S.W., Nowakowski D.J., Bridgwater A.V., Fast Pyrolysis Processing of Surfactant Washed Miscanthus, Fuel Processing Technology, 128: 94-103 (2014).
[3] Siwal S.S., et al. Recovery Processes of Sustainable Energy using Different Biomass and Wastes, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 150: 111483 (2021).
[4] Ward J., Rasul M.G., Bhuiya M.M.K., Energy Recovery from Biomass by Fast Pyrolysis, Procedia Engineering, 90: 669-674 (2014).
[6] Lin Y.-C., et al. Kinetics and Mechanism of Cellulose Pyrolysis, The Journal of Physical Chemistry C., 113(46): 20097-20107 (2009).
[8] Baxter N.C., Lignin Ethanolysis Depolymerization and Product Upgrading with Mesoporous and Palladium Supported Zeolite Catalysts, (2020).
[9] Ko J.K., Lee S.-M., Advances in Cellulosic Conversion to Fuels: Engineering Yeasts for Cellulosic Bioethanol and Biodiesel Production, Current opinion in biotechnology, 50: 72-80 (2018).
[12] Santos R.B., et al. Wood based Lignin Reactions Important to the Biorefinery and Pulp and Paper Industries, BioResources, 8(1): 1456-1477 (2013).
[13] Sharma B., et al. Inherent Roadmap of Conversion of Plastic Waste into Energy and its Life Cycle Assessment: a Frontrunner Compendium, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 146: 111070 (2021).
[14] Demirbas A., Arin G., An Overview of Biomass Pyrolysis, Energy sources, 24(5): 471-482 (2002).
[15] Elordi G., et al. Catalytic Pyrolysis of HDPE in Continuous Mode over Zeolite Catalysts in a Conical Spouted Bed Reactor, Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 85(1-2): 345-351 (2009).
[16] Bridgwater A.V., Peacocke G.V.C., Fast Pyrolysis Processes for Biomass, Renewable and sustainable energy reviews, 4(1): 1-73 (2000).
[17] Hassan N.S., et al. Biofuels and Renewable Chemicals Production by Catalytic Pyrolysis of Cellulose: a Review, Environmental Chemistry Letters, 18(5): 1625-1648 (2020)
[18] Sharifzadeh M., et al. The Multi-Scale Challenges of Biomass Fast Pyrolysis and Bio-Oil Upgrading: Review of the State of Art and Future Research Directions, Progress in Energy and Combustion Science, 71: 1-80 (2019).
[22] Laresgoiti M.F., et al. Characterization of the Liquid Products Obtained in Tyre Pyrolysis, Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 71(2): 917-934 (2004).
[23] Kar Y., Catalytic Pyrolysis of Car Tire Waste using Expanded Perlite, Waste Management, 31(8): 1772-1782 (2011).
[24] Yao W., Weng Y., Catchmark J.M., Improved Cellulose X-Ray Diffraction Analysis using Fourier Series Modeling, Cellulose, 27: 5563-5579 (2020).
[25] Gong J., et al. Research on Cellulose Nanocrystals Produced from Cellulose Sources with Various Polymorphs, RSC advances, 7(53): 33486-33493 (2017).
[27] Muhammad I., George M., Intensification of Co-Pyrolysis of Plastic with Biomass via Pretreatment, Process Safety and Environmental Protection, 146: 586-598 (2021).
[28] Quilez‐Molina A.I., et al. Responsive Bio‐Composites from Magnesium Carbonate Filled Polycaprolactone and Curcumin‐Functionalized Cellulose FibersAdvanced Sustainable Systems, 5(10): 2100128 (2021).