شبیه‌سازی فرایند گازی‌سازی پلاسمایی زیست‌توده با استفاده از نرم‌افزار اسپن‌پلاس

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی پلاسما، پژوهشکده لیزر و پلاسما، دانشگاه شهید بهشتی

2 گروه مهندسی پلاسما، پژوهشکده لیزر و پلاسما، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 پژوهشکده لیزر و پلاسما دانشگاه شهید بهشتی تهران

چکیده

فناوری پلاسما یکی از جدیدترین روش‌های استفاده شده برای تولید انرژی و امحاء پسماند است. اضافه شدن فناوری پلاسما به گازی‌سازی روش نوینی برای مدیریت پسماندها بوجود آورده است. اما فرایند گازی‌سازی پلاسمایی یکی از فرایندهای ترموشیمیایی پیچیده‌ای است که واکنش‌های زیادی به طور همزمان در آن اتفاق می‌افتند به همین سبب مطالعه تئوری این فرایند بسیار دشوار است اما داشتن نتایج تقریبی و شبیه‌سازی شده قبل از راه‌اندازی و اجرای سیستم مناسب این فرایند برای پسماند زیست‌توده بسیار ضروری است؛ تا از هزینه‌های اجرا و زمان بکاهد. برای مطالعه این فرایند پیچیده مدلی براساس کمینه سازی انرژی آزاد گیبس در محیط نرم‌افزار اسپن پلاس توسعه داده شده است. مدل ایجاد شده با نتایج گزارش شده در منابع علمی مورد ارزیابی قرار گرفت که اعتبار لازم را برای بررسی پارامترهای اجرایی مهم مانند دما، نسبت هم‌ارزی و نسبت بخار بر اجزای سین‌گاز کسب کرد. بیشترین مقدار تولید هیدروژن برای بخار به عنوان عامل گازی‌ساز و در دمای 900 درجه سانتیگراد بدست آمد و همچنین نسبت هم‌ارزی بیشترین اثر را در مقدار ارزش حرارتی گاز از خود نشان داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات