سنتز و تعیین خواص جاذب جامد نانودندرون مغناطیسی متقارن ارتقاء یافته با سایت‌های آمین فعال سطحی برای حذف رنگ‌های آلی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز دانشگاه شیراز

2 بخش مهندسی شیمی؛ دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز؛ دانشگاه شیراز؛ شیراز؛ ایران

چکیده

در پژوهش حاضر توسعه یک نانو جاذب جدید جهت تصفیه پسابهای رنگی، مورد توجه قرار گرفته است. نانوجاذب طراحی و ساخته شده شامل یک ساختار دندریمی با سایت‌های فعال آمینی اولیه متقارن و یک هسته مغناطیسی می‌باشد. با استفاده از تکنیک‌های مختلف شناسایی مانند NMR ، SEM، TEM، TGA، پتانسیل زتا و تجزیه و تحلیل عناصر CHN، قابلیت جذب این ماده برای حذف رنگ متیل-اورانژ بررسی شده است. نتایج نشان می‌دهد که نانوجاذب پیشنهادی در فرآیند جذب متیل-اورانژ، بازدهی در حدود 9/68 درصد با نرخ جذب 2/166گرم در دقیقه ارائه می‌دهد. ثابت سرعت به دست آمده برای جذب متیل-اورانژ بر روی نانودندریمر بیشتر از جاذب‌های مطرح شده قبلی است که نشان دهنده سرعت جذب بالاتر می‌باشد. نتایج این نانوجاذب جدید نشان دهنده پتانسیل بالای آن در کاربرد این جاذب برای حذف متیل-اورانژ است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات