بررسی جذب فنل از محلول‌های آبی با استفاده از کربن هسته انار

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی کارایی کربن هسته انار در جذب فنل از محلول‌های آبی انجام شده است. بدین منظور نمونه پساب دارای فنل به‌طور مصنوعی در مقیاس آزمایشگاهی در آب یون زدایی ‌شده و در یک راکتور ناپیوسته، اثر عامل ­های مؤثر مانندpH اولیه محلول، مقدار جاذب، زمان تماس، غلظت اولیه فنل و اثر دما بررسی‌شد. غلظت فنل باقی‌مانده در نمونه‌های مورد آزمایش با استفاده از روش اسپکتروفتومتری در طول‌موج 270 نانومتر تعیین شد و برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها نرم‌افزار EXCEL به‌کار برده شد. به‌منظور مطالعه سینتیک جذب سطحی، سینتیک شبه درجه اول، شبه درجه دوم و سینتیک نفوذ درون‌ذره‌ای موردمطالعه قرار گرفت که نتیجه­ ها نشان‌دهنده تطابق بیش ­تر سینتیک شبه درجه دوم با داده‌های تجربی است. همچنین تطابق داده‌های تجربی با هم ­دما‌های لانگمویر و فروندلیچ بررسی شد که مقدار ضریب همبستگی (99/0R2=نشان‌دهنده تبعیت جذب فنل از هم ­دمای فروندلیچ است. پارامترهای ترمودینامیکی مانند انرژی آزاد گیبس استانداردΔGο، آنتالپی استاندارد HοΔ و آنتروپی استاندارد ΔSο  در دماهای گوناگون محاسبه‌شد. منفی بودن تغییرهای انرژی آزاد گیبس و آنتالپی نشان‌دهنده خود به خودی و گرمازا بودن فرایند جذب است. با توجه به نتیجه­ های به‌دست‌آمده، میزان جذب فنل توسط کربن هسته انار با افزایش زمان تماس و گرم جاذب افزایش می‌یابد و با افزایش pH، غلظت اولیه فنل و دما کاهش می‌یابد. بیش­ ترین درصد جذب فنل توسط کربن هسته انار برابر 94‌% در pH بهینه 2، مقدار جاذب g 5/در غلظت اولیه فنل معادل  mg/L100 و زمان تماس 30 دقیقه به‌دست‌آمد. بر اساس نتیجه ­های به دست آمده مشخص شد که کربن هسته انار یک جاذب ارزان‌قیمت و در دسترس محسوب شده و دارای پتانسیل بالا، در جذب فنل از محلول‌های آبی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Busca G., Berardinelli S., Resini C., Arrighi L, Technologies for the Removal of Phenol from Fluid Streams: A Short Review of Recent Developments, Journal of Hazardous Materials, 160: 265-288 (2008).
[2] Ahmaruzzaman Md., Adsorption of Phenolic Compounds on Low-Cost Adsorbents, Advances in Colloid and Interface Science, 143: 48-67 (2008).
[3] Pacurariu C., Mihoc G., Popa A., Muntean S.G., Ianos R., Adsorption of Phenol and p-Chlorophenol from Aqueous Solutions on Poly (styrene-co-divinylbenzene) Functionalized Materials, Chemical Engineering Journal, 222: 218-227 (2013).
[4] Veeresh G.S., Kumar P., Mehrotra I., Treatment of Phenol and Cresols in up Flow Anaerobic Sludge Blanket (UASB) Process, Water Research, 39: 154-170 (2005).
[5] Alkaram U.F., Mukhlis A.A., Al-Dujaili A.H., The Removal of Phenol from Aqueous Solutions by Adsorption Using Surfactant-Modified Bentonite and Kaolinite, Journal of Hazardous Materials, 169: 324-332 (2009).
[6] Bayramoglu G., Gursel I., Tunali Y., Arica M.Y., Biosorption of Phenol and 2-Chlorophenol by Funalia Trogii Pellets, Bioresource Technology, 100 2685-2691 (2009).
[7] Caetano M., Valderrama C., FarranA., Cortina J.L., Phenol Removal from Aqueous Solution by Adsorption and Ion Exchange Mechanisms onto Polymeric Resins, Journal of Colloid and Interface Science, 338: 402-409 (2009).
[8] Zagklis D.P., Vavouraki A.I., Kornaros M.E., Paraskeva Ch.A., Purification of Olive Mill Wastewater Phenols Through Membrane Filtration and Resin Adsorption/Desorption, Journal of Hazardous Materials, 285: 69-76 (2015).
[9] Yavuz Y., Koparal S., Electrochemical Oxidation of Phenol in a Parallel Plate Reaction Using Ruthenium Mixed Metal Oxide Electrode, Journal of Hazardous Materials, B136: 296-302 (2006).
[10] El-Naas M.H., Al-Zuhair S., Makhlouf S., Batch Degradation of Phenol in a Spouted Bed Bioreactor System, Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 16: 267-272 (2010).
[12] Makrigianni V., Giannakas A., Deligiannakis Y., Adsorption of Phenol and Methylene Blue from Aqueous Solutions by Pyrolytic Tire Char: Equilibrium and Kinetic Studies, Journal of Environmental Chemical Engineering, (2015).
[13] Ahmad A., Rafatullah M., Sulaiman O., Ibrahim M.H., Chii Y.Y., Siddique B.M., Removal of Cu(II) and Pb(II) Ions From Aqueous Solutions by Adsorption on Sawdust of Meranti Wood, Desalination,247: 636-646 (2009).
[14] Lee H., Kim D., Kim J., Ji M.-K., Han Y.-S., Park Y.-T., Yun H.-Sh., Choi J., As(III) and As(V) Removal From the Aqueous Phase via Adsorption Onto Acid Mine Drainage Sludge (AMDS) Alginate Beads and Goethite Alginate Beads, Journal of Hazardous Materials, 292: 146-154 (2015).
[15] Özkaya B., Adsorption and Desorption of Phenol on Activated Carbon and a Comparison of Isotherm Models, Journal of Hazardous Materials, B129: 158-163 (2006).
[16] El Hannafi N., Boumakhla M.A., Berrama T., Bendjama Z., Elimination of Phenol by Adsorption on Activated Carbon Prepared from the Peach Cores: Modelling and Optimization, Desalination, 223: 264-268 (2008).
[17] Mohd Din A., Hameed B.H., Ahmad A.L., Batch Adsorption of Phenol Onto Physicochemical-Activated Coconut Shell, Journal of Hazardous Material, 161: 1522-1529 (2009).
[19] Girods P., Dufour A., Fierro V., Rogaume Y., Rogaume C., Zoulalian A., Celzard A., Activated Carbons Prepared from Wood Particleboard Wastes: Characterization and Phenol Adsorption Capacities, Journal of Hazardous Material, 166: 491-501 (2009).
[20] Mohammad Y.S., Shaibu- Imodagbe E.M., Igboro S.B., Giwa A.-R., Okuofu Ch.A., Isotherm, Kinetics and Thermodynamics of Phenol Adsorption onto Rice Husk Activated Carbon, Leonardo Electronic Journal of Practices and Technologies, 115-128 (2015).
[22] Uҫar S., Erdem M., Tay T., Karagöz S., Preparation and Characterization of Activated Carbon Produced from Pomegranate Seeds by ZnCl2 Activation, Applied Surface Science, 255: 8890-8896 (2009).
[23] Noori Sepehr M., Kazemian H., Ghahramani E., Amrane A., Sivasankar V., Zarrabi M., Defluoridation of Water via Light Weight Expanded Clay Aggregate (LECA): Adsorbent Characterization, Competing Ions, Chemical Regeneration, Equilibrium and Kinetic Modeling, Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers (2014).
[24] Gülbeyi Dursun, Handan Ҫiҫek, Arzu Y. Dursun, Adsorption of Phenol from Aqueous Solution by Using Carbonised Beet Pulp, Journal of Hazardous Materials, B125: 175-182 (2005).
[25] Rathinam A., Raghava Rao J., Adsorption of Phenol onto Activated Carbon from Seaweed: Determination of the Optimal Experimental Parameters Using Factorial Design, Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, 42: 952-956 (2011).
[26] Huang Y., Ma X., Liang G., Yan H., Adsorption of Phenol with Modified Rectorite from Aqueous Solution, Chemical Engineering Journal, 141: 1-8 (2008).
[27] Chaouati N., Soualah A., Chater M., Adsorption of Phenol from Aqueous Solution onto Zeolites Y Modified by Silylation, C. R. Chimie, 16: 222-228 (2013).
[28] Abdel-Ghani N.T., El-Chaghaby G.A., Helal F.S., Individual and Competitive Adsorption of Phenol and Nickel onto Multiwalled Carbon Nanotubes, Journal of Advanced Research (2014).
[29] Kim T.Y., Jin H.J., Park S.S., Kim S.J., Cho S.Y., Adsorption Equilibrium of Copper Ion and Phenol by Powdered Activated Carbon, Alginate Bead and Alginate-Activated Carbon Bead, Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 14: 714-719 (2008).
[30] Bohli T., Fiol N., Villaescusa S., Ouederni A., Adsorption on Activated Carbon from Olive Stones: Kinetics and Equilibrium of Phenol Removal from Aqueous Solution, Journal of Chemical Engineering & Process Technology (2013).
[31] Ahmed M.J., Theydan S.K., Equilibrium Isotherms, Kinetics and Thermodynamics Studies of Phenolic Compounds Adsorption on Palm-Tree Fruit Stones, Ecotoxicology and Environmental Safety, 84: 39-45 (2012).
[32] Lin K., Pan J., Chen Y., Cheng R., Xu X., Study the Adsorption of Phenol from Aqueous Solution on Hydroxyapatite Nanopowders, Journal of Hazardous Materials, 161: 231-240 (2009).
[33] Li B., Sun K., Guo Y., Adsorption Kinetics of Phenol from Water on Fe/AC, Fuel, 110: 99–106 (2013).
[34] Ho Y.S., Citation Review of Lagergren Kinetic Rate Equation on Adsorption Reaction, Scientometrics, 59: 171-177 (2004).
[35] Ho Y.S., Mckay G., Pseudo-Second order Model for Sorption Processes, Process Biochemistry, 34: 451-465 (1999).
[36] Hameed B.H., Rahman A.A., Removal of Phenol from Aqueous Solutions by Adsorption onto Activated Carbon Prepared from Biomass Material, Journal of Hazardous Materials, 160: 576-581 (2008).
[37] Leili M., Faradmal J., Kosravian F., Heydari M., A Comparison Study on the Removal of Phenol From Aqueous Solution Using Organomodified Bentonite and Commercial Activated Carbon, Avicenna J Environ Health Eng. (2015).
[38] El-Naas M.H., Al-Zuhair S., Alhaija M.A., Removal of Phenol from Petroleum Refinery Wastewater Through Adsorption on Date-Pit Activated Carbon, Chemical Engineering Journal, 162: 997-1005 (2010).
[39] Shojaeimehr T., Rahimpour F., Khadivi M.A., Sadeghi M., A Modeling Study by Response Surface Methodology (RSM) and Artificial Neural Network (ANN) on Cu2+ Adsorption Optimization Using Light Expended Clay Aggregate (LECA), Journal of Industrial and Engineering Chemistry (2014).
[40] Dakhil I.H., Removal of Phenol from Industrial Wastewater Using Sawdust, International Journal of Engineering and Science (2013).
[41] Renault F., Morin-Crini N., Gimbert F., Badot P.-M., Crini G., Cationized Starch-Based Material as a New Ion-Exchanger Adsorbent for the Removal of C.I. Acid Blue 25 from Aqueous Solutions, Bioresource Technology, 99: 7573-7586 (2008).
[42] Fierro V., Torné-Fernández V., Montané D., Celzard A., Adsorption of Phenol onto Activated Carbons Having Different Textural and Surface Properties, Microporous and Mesoporous Materials, 111: 276-284 (2008).
[43] Bouhamed F., Elouear Z., Bouzid J., Adsorptive Removal of Copper(II) from Aqueous Solutions on Activated Carbon Prepared from Tunisian Date Stones: Equilibrium, Kinetics and Thermodynamics, Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, 43: 741-749 (2012).
[44] Ahmaruzzaman M., Sharma D.K., Adsorption of Phenols from Wastewater, Journal of Colloid and Interface Science, 287: 14-24 (2005).
[45] Miao Q., Tang Y., Xu J., Liu X., Xiao L., Chen Q., Activated Carbon Prepared from Soybean Straw for Phenol Adsorption, Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, 44: 458-465 (2013).
[46] Jadhav A.J., Srivastava V.Ch., Adsorbed Solution Theory Based Modeling of Binary Adsorption of Nitrobenzene, Aniline and Phenol onto Granulated Activated Carbon, Chemical Engineering Journal, 229: 450-459 (2013).
[47] Li J.-M., Meng X.-G., Hu Ch.W., Du J., Adsorption of Phenol, p-Chlorophenol and p-Nitrophenol onto Functional Chitosan, Bioresource Technology, 100: 1168-1173 (2009).
[48] Namasivayam C., Yamuna R.T., Adsorption of Direct Red 12 B by Biogas Residual Slurry: Equilibrium and Rate Processes, Environmental Pollution, 89: 1-7 (1995).
[49] Liu Q.-S., Zheng T., Wang P., Jiang J.-P., Li N., Adsorption Isotherm, Kinetic and Mechanism Studies of Some Substituted Phenols on Activated Carbon Fibers, Chemical Engineering Journal, 157: 348-356 (2010).
[50] Namasivayam C., Ranganathan K., “Removal of Cd(II) from Wastewater by Adsorption on Waste Fe(III)/Cr(III) Hydroxide”, Water Research (1994).
[51] Jain C.K., Singhal D.C., Sharma M.K., Adsorption of Zinc on Bed Sediment of River Hindon: Adsorption Models and Kinetics, Journal of Hazardous Materials, B114: 231-239 (2004).