مطالعه تجربی فرآیند گوگردزدایی اکسایشی کاتالیستی از سوخت‌های واقعی به کمک طراحی آزمایش با روش تاگوچی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزشی مکانیک-پلیمر، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

2 گروه شیمی، دانشکده شیمی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

3 گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

در این پژوهش گوگردزدایی از نمونه‌های بنزین و گازوئیل به روش اکسایش با استفاده از پراکسید هیدروژن به ‌عنوان اکسنده و کاتالیست‌های مولیبدن و تنگستن ‌از نوع پلی اکسومتال‌ مورد بررسی قرار گرفته است. تأثیر متغییرهای مختلف عملیاتی ‌از جمله 4 نوع کاتالیست، 4 سطح نسبت مولی پراکسید هیدروژن به گوگرد، 4 سطح دمای واکنش بروی 4 سوخت حقیقی با استفاده از روش طراحی آزمایش تاگوچی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که کاتالیست‌های تنگستن و مولیبدن از نوع پلی اکسومتال‌ بروی پایه‌های مونت‌موریلونیت‌ ‌از جمله KSF و K10 ، عملکرد و پایداری مناسبی برای اکسایش سوخت‌های حقیقی دارد. پیش‌بینی حذف ترکیبات گوگردی در روش تاگوچی در شرایط بهینه (کاتالیست PW/K10، شرایط دمایی °C 75، نسبت مولی اکسنده به ترکیب گوگردی 14) برای مدل بنزین بعد از فرایند HDS برابر با 04/69% است. در این شرایط بهینه آزمایش‌ها برای مدل بنزین 3 بار تکرار شد و مقدار میانگین حذف ترکیبات گوگردی برابر با 33/70% گزارش شد. نتایج تحلیل ANOVA، مقدار مجموع مربعات 2 R برای مدل برابر 987/0 تعیین شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات