اﺳﺘﺨﺮاج فوق بحرانی وآنالیز سینامالدهید موجود در پوست درخت دارچین و بررسی شرایط موثر بر آن در مقایسه با سایر روش‌های سنتی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

پژوهش ­ها نشان می‌دهد، اسانس دارچین (به ویژه ماده سینامالدهید) می‌تواند در درمان بیماران مبتلا به دیابت مؤثر باشد درنتیجه هدف اصلی از انجام این پژوهش، بررسی آزمایشگاهی استخراج فوق‌بحرانی ترکیب سینامالدهید از پوست‌ گیاه دارچین می‌باشد. نخست به مقایسه روش‌های سنتی استخراج اسانس دارچین با روش استخراج فوق بحرانی پرداخته شد سپس ماده موثره اسانس دارچین (سینامالدهید) با استفاده از کربن دی اکسید فوق بحرانی اصلاح شده با مقدارهای ثابتی از متانول (mL1)، از پوست درخت دارچین استخراج و با روش استخراج با حلال آلی با دستگاه سوکسله مقایسه شدت. استخراج با سیال فوق‌بحرانی (SFE) با در نظر گرفتن زمان استاتیک 20 دقیقه و اندازه متوسط ذره­ها (674/0 میلی متر) انجام شد. چهار متغیر موثر بر این فرایند، دما (°C40 تا80)، فشار (Mpa30-10)، شدت جریان کربن دی اکسید (mL/min5/2-5/0) و زمان استخراج دینامیک (120-40 دقیقه) می‌باشند که آزمایش‌ها بر اساس آن‌ها انجام گرفت و تأثیرشان بر میزان بازدهی مورد بررسی قرار گرفت. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Atalay M., Laaksonen DE. Diabetes, Oxidative Stress and Physical Exercise, Journal of Sports Science & Medicine: 1(1):1-14 (2002).
[2] Memısoğullari R., Taysı S., Bakan E., Capoglu I., Antioxidant Status and Lipid Peroxidation in Type II Diabetes Mellitus, Cell Biochemistry and Function, 21(3):291-296 (2003).
[3] Raskin P., Jovanovic L., Berger S., Schwartz S., Woo V., Ratner R., Repaglinide/Troglitazone Combination Therapy: Improved Glycemic Control in Type 2 Diabetes, Diabetes Care, 23(7): 979-83 (2000).
[4] Warren R.E., The Stepwise Approach to the Management of Type 2 Diabetes, Diabetes Research and Clinical Practice, 65:S3-S8 (2004).
[5] Ogbera A., Dada O., Adeleye F., Jewo P., Complementary and Alternative Medicine Use in Diabetes Mellitus, West African Journal of Medicine, 29(3): 158-161 (2010).
[7] Schmidt E., Jirovetz L., Buchbauer G., Eller G.A., Stoilova I., Krastanov A., et al., Composition and Antioxidant Activities of the Essential Oil of Cinnamon (Cinnamomum Zeylanicum Blume) Leaves from Sri Lanka, Journal of Essential Oil Bearing Plants, 9(2):170-82 (2006).
[8] Faix Š., Faixová Z., Plachá I., Koppel J., Effect of Cinnamomum Zeylanicum Essential Oil on Antioxidative Status in Broiler Chickens, Acta Veterinaria Brno., 78(3):411-417 (2009).
[9] Roy H., Lundy S., Resveratrol, Pennington Nutrition Series, 7:1-4 (2005).
[11] ابوالقاسمی، حسین؛ عروجی، رضا؛ مهدویان، محمد؛ وطنی، ضحی؛ پیش‌بینی حلالیت فتوکرمیک رنگی Spiroindolinonaphthoxazine در کربن دی اکسید فوق بحرانی با استفاده از معادله‌های حالت درجه سوم، نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران، (4)26: 105 تا 112 (1386).
[12] Ghoreishi S., Sharifi S., Modeling of Supercritical Extraction of Mannitol from Plane Tree Leaf, Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 24(5):1037-48 (2001).
[13] Ghoreishi S.M., Shahrestani R.G., Ghaziaskar H.S., Experimental and Modeling Investigation of Supercritical Extraction of Mannitol from Olive Leaves, Chemical Engineering & Technology, 32(1):45-54 (2009).
[14] Akgerman A., Erkey C., Ghoreishi S.M., Supercritical Extraction of Hexachlorobenzene from Soil, Industrial & Engineering Chemistry Research, 31(1):333-339 (1992).
[15] Ghoreishi S.M., Bataghva E., Dadkhah A.A., Response Surface Optimization of Essential Oil and Diosgenin Extraction from Tribulus Terrestris Via Supercritical Fluid Technology, Chemical Engineering & Technology, 35(1):133-41 (2012).
[17] Ghoreishi S., Heidari E., Extraction of Epigallocatechin Gallate from Green Tea via Modified Supercritical CO2: Experimental, Modeling and Optimization, The Journal of supercritical fluids. 72:36-45 (2012).
[18] Jham G.N., Dhingra O.D., Jardim C.M., Valente V.M., Identification of the Major Fungitoxic Component of Cinnamon Bark Oil, Fitopatologia Brasileira, 30(4):404-408 (2005).
[19] Kamaliroosta L., Gharachorloo M., Kamaliroosta Z., KH A.Z., Extraction of Cinnamon Essential Oil and Identification of Its Chemical Compounds, Journal of Medicinal Plants Research, 6(4):609-614 (2012).
[20] Paranagama P., Wimalasena S., Jayatilake G., Jayawardena A., Senanayake U., Mubarak A., A Comparison of Essential Oil Constituents of Bark, Leaf, Root and Fruit of Cinnamon (Cinnamomum zeylanicum Blum) Grown in Sri Lanka, Journal of the National Science Foundation of Sri Lanka, 29(3-4):147-153 (2010).
[21] حسینی، ناصر؛ ملکی، علی اکبر؛ چنگیزی، سعید؛ ناظمی، منا؛ بررسی قابلیت اسانس و فراکشن­های مختلف عصاره متانولی آویشن شیرازی، مریم گلی، رزماری، خالواش و دارچین در مهار رادیکال­های آزاد، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد، (1)20: 28 تا 38، (1391).
[22] کمالی‌روستا، لیلا؛ قوامی، مهرداد؛ قرچورلو، مریم؛ عزیزی‌نژاد، رضا؛ استخراج عصاره دارچین و بررسی تاثیر آن بر پایداری روغن آفتابگردان، مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران، (1)6: 13 تا 22 (1390).
[23] Wong Y., Ahmad-Mudzaqqir M., Wan-Nurdiyana W., Extraction of Essential Oil from Cinnamon (Cinnamomum zeylanicum), Oriental Journal of Chemistry, 30(1):37-47 (2014).
[24] Salgın U., Extraction of Jojoba Seed Oil Using Supercritical CO2+ Ethanol Mixture in Green and High-Tech Separation Process, The Journal of Supercritical Fluids, 39(3): 330-337 (2007).
[25] Anitescu G., Tavlarides L., Supercritical Extraction of Contaminants from Soils and Sediments, The Journal of Supercritical Fluids, 38(2):167-180 (2006).
[26] Mukhopadhyay M., "Natural Extracts Using Supercritical Carbon Dioxide", CRC press. (2000).
[27] Eckert C.A., Supercritical Fluids as Solvents for Chemical and Materials Processing, Nature., 383: 313-318 (1996).
[28] Şanal İ., Bayraktar E., Mehmetoğlu Ü., Çalımlı A., Determination of Optimum Conditions for SC-(CO2 + ethanol) Extraction of β-Carotene from Apricot Pomace Using Response Surface Methodology, The Journal of Supercritical Fluids, 34(3):8-331 (2005).
[29] Sarker M.Z.I., Selamat J., Habib A.S.M.A., Ferdosh S., Akanda M.J.H., Jaffri J.M., Optimization of Supercritical CO2 Extraction of Fish Oil from Viscera of African Catfish (Clarias gariepinus), International Journal of Molecular Sciences, 13(9):11312-11322  (2012).
[31] Lu T., Gaspar F., Marriott R., Mellor S., Watkinson C., Al-Duri B., et al., Extraction of Borage Seed oil by Compressed CO2: Effect of Extraction Parameters and Modelling, The Journal of Supercritical Fluids, 41(1):68-73 (2007).