سنتز روی دی آلکیل دی تیو فسفات ها به عنوان ماده افزودنی به روغن موتور و بررسی ویژگی های آنتی اکسیدانی و ضد سایشی آن ها

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

چکیده

باتوجه به پیشرفت دانش روانکاری و گستره وسیعی از مواد افزودنی در روانکارها پرداختن به این شاخهاز فناوری اهمیت ویژه ­ای دارد.در این پژوهش یک نوع ماده افزودنی ضد سایش و آنتی اکسیدان، به نام روی دی آلکیل دی تیو فسفات مورد بررسی قرار گرفت.سنتز روی دی آلکیل دی تیو فسفات شامل دو مرحله است، که در مرحله اول الکل با فسفر پنتا سولفید واکنش می­دهد دی آلکیل دی تیو فسفریک اسید تولید شود. در مرحله دوم اسید به دست آمده با روی اکسید، خنثی می­ شود تا فراورده ­ی پایانی به­ دست آید. در این پژوهش شش نوع فراورده با انواع الکل ­ها، شامل ایزو بوتانول ، ایزو آمیل الکل ، هگزانول و ایزو اکتانول سنتز  شدند  و شناسایی مواد سنتز شده با استفاده از روش طیف سنجی فروسرخ انجام شد.این مواد با روغن­ های پایه 150 SN و500 SN مخلوط شدند تا آزمون­ های اکسایش و سایش روی آن­ ها انجام گیرد. آزمون ­های کیفی مطابق با استاندارد انجام شدند. نتیجه ­ها با نتیجه ­های به دست آمده از نمونه وارداتی مقایسه شد که از بین تمام فراورده­ ها، ششمین نمونه سنتز شده، آنتی اکسیدان و ضد سایش بهتری است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] ژیرایر، مسیحی شابرونیان؛ تقی­پور، سهراب؛ شکرریز، مرضیه؛ حاجی علی­اکبری، فروزان؛ خالقی­نسب، علیرضا؛ سنتز دی آلکیل دی تیو فسفات روی (ZDDP) و شناسایی ناخالصی­های همراه، پژوهش نفت، (53)16: 68 تا 78 (1385).
[6] Morina A., Neville A., Priest M., Green J.H., ZDDP and MoDTC Interactions in Boundary Lubrication—The Effect of Temperature and ZDDP/MoDTC Ratio, Tribology International, 39(12): 1545-1557 (2006). 
[7] Mahipal D., Krishnanunni P., Mohammed Rafeekh P.; Jayadas N.H., Analysis of Lubrication Properties of Zinc-Dialkyl-Dithio-Phosphate (ZDDP) Additive on Karanja Oil (Pongamia Pinnatta) as a Green Lubricant, International Journal of Engineering Research, 3(8): 494-496 , (2014).